COVID-19 Fight
come round 2.v
come round and see meexp USA: kʌ'm raʊ'nd ʌ·nd siː' miː' UK: kʌm raʊnd ənd siː miː
come round and see me sometimeexp USA: kʌ'm raʊ'nd ʌ·nd siː' miː' sʌ'mtaɪ"m UK: kʌm raʊnd ənd siː miː sʌmtaɪm
come round the cornerv USA: kʌ'm raʊ'nd ðiː· kɔː'rnəː· UK: kʌm raʊnd ðiː kɔːnər
come round toexp USA: kʌ'm raʊ'nd tʌ· UK: kʌm raʊnd tuː
come round to my placeexp USA: kʌ'm raʊ'nd tʌ· maɪ' pleɪ's UK: kʌm raʊnd tuː maɪ pleɪs
come round to way of thinkingexp USA: kʌ'm raʊ'nd tʌ· weɪ' ʌ·v θɪ'ŋkʌ·ŋ UK: kʌm raʊnd tuː weɪ ɔv θɪŋkɪŋ
he'll come round in timeexp USA: he'l kʌ'm raʊ'nd ɪ'n taɪ'm UK: hel kʌm raʊnd ɪn taɪm
he has come roundexp USA: hiː' hʌ·z kʌ'm raʊ'nd UK: hiː hæz kʌm raʊnd
Report or add missing word to a dictionary...