Commissionnoun USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: kəmɪʃn
commissionv trans v USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: kəmɪʃn
commission agentexp USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n eɪ'ʤʌ·nt UK: kəmɪʃn eɪʤənt
Commission decisionexp USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: kəmɪʃn dɪsɪʒn
Commission decisionexp USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: kəmɪʃn dɪsɪʒn
commission shopexp USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n ʃɔ'p UK: kəmɪʃn ʃɔp
commissionairenoun UK: kəmɪʃəneər
commissionedadj USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nd UK: kəmɪʃnd
commissioned officerexp USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nd ɔː'fʌ·səː· UK: kəmɪʃnd ɔfɪsər
commissioned officierexp
commissionernoun USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· UK: kəmɪʃənər
commissioner of policeexp USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· ʌ·v pʌ·liː's UK: kəmɪʃənər ɔv pəliːs
royal commissionexp USA: rɔɪ'ʌ·l kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: rɔɪəl kəmɪʃn
high commissionerexp USA: haɪ' kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· UK: haɪ kəmɪʃənər
police commissionerexp USA: pʌ·liː's kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· UK: pəliːs kəmɪʃənər
first commissioner of worksexp USA: fəː'st kʌ·mɪ'ʃʌ·nəː· ʌ·v wəː'ks UK: fəːst kəmɪʃənər ɔv wəːks
charge a commissionv USA: tʃɔ'rʤ eɪ' kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: tʃɑʤ eɪ kəmɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...