COVID-19 Fight
complaintnoun USA: kʌ·mpleɪ'nt UK: kəmpleɪnt
complaint / make a -v USA: kʌ·mpleɪ'nt meɪ'k eɪ' UK: kəmpleɪnt meɪk eɪ
spinal complaintexp USA: spaɪ'nʌ·l kʌ·mpleɪ'nt UK: spaɪnl kəmpleɪnt
lodge a complaintexp USA: lɔ'ʤ eɪ' kʌ·mpleɪ'nt UK: lɔʤ eɪ kəmpleɪnt
make a complaintv USA: meɪ'k eɪ' kʌ·mpleɪ'nt UK: meɪk eɪ kəmpleɪnt
give grounds for complaintexp USA: gɪ'v graʊ'nz frəː· kʌ·mpleɪ'nt UK: gɪv graʊndz fəː kəmpleɪnt
Report or add missing word to a dictionary...