COVID-19 Fight
completev trans v USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
completeadj USA: kʌ·mpliː't UK: kəmpliːt
complete 2.exp
complete a taskexp USA: kʌ·mpliː't eɪ' tæ'sk UK: kəmpliːt eɪ tɑsk
complete fertilizerexp USA: kʌ·mpliː't fəː'tʌ·laɪ"zəː· UK: kəmpliːt fəːtəlaɪzər
completedv USA: kʌ·mpliː'tʌ·d UK: kəmpliːtɪd
completelyadv USA: kʌ·mpliː'tliː· UK: kəmpliːtliː
completelyadv USA: kʌ·mpliː'tliː· UK: kəmpliːtliː
completely drenchedexp USA: kʌ·mpliː'tliː· dre'ntʃt UK: kəmpliːtliː drentʃt
completenessnoun USA: kʌ·mpliː'tnʌ·s UK: kəmpliːtnəs
copy completeexp USA: kɔ'piː· kʌ·mpliː't UK: kɔpiː kəmpliːt
must be completedexp USA: mʌ'st biː· kʌ·mpliː'tʌ·d UK: mʌst biː kəmpliːtɪd
he was completely flooredexp USA: hiː' wʌ·z kʌ·mpliː'tliː· flɔː'rd UK: hiː wɔz kəmpliːtliː flɔːd
it is a complete wash-outexp USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' kʌ·mpliː't wɔ'ʃaʊ"t UK: ɪt ɪz eɪ kəmpliːt wɔʃaʊt
his mind is a complete blankexp USA: hʌ·z maɪ'nd ʌ·z eɪ' kʌ·mpliː't blæ'ŋk UK: hɪz maɪnd ɪz eɪ kəmpliːt blæŋk
Report or add missing word to a dictionary...