COVID-19 Fight
composition of capitalexp USA: kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n ʌ·v kæ'pʌ·tʌ·l UK: kɔmpəzɪʃn ɔv kæpɪtəl
organic composition of capitalexp USA: ɔː·rgæ'nɪ·k kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n ʌ·v kæ'pʌ·tʌ·l UK: ɔːgænɪk kɔmpəzɪʃn ɔv kæpɪtəl
enter into a composition with syexp USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· eɪ' kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n wʌ·ð saɪ'
Report or add missing word to a dictionary...