COVID-19 Fight
csábításnoun
  1. temptation
   USA: te·mteɪ'ʃʌ·n UK: tempteɪʃn
  1. seduction
   USA: sʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: sɪdʌkʃn
  1. lure
   USA: lʊ'r UK: lʊər
  1. invitation
   USA: ɪ"nvʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvɪteɪʃn
  1. enticement
   USA: e·ntaɪ'smʌ·nt UK: ɪntaɪsmənt
  1. debauchery
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· UK: dɪbɔːtʃəriː
  1. coaxing
   USA: koʊ'ksɪ·ŋ UK: koʊksɪŋ
  1. informal bait
   USA: beɪ't UK: beɪt
  1. allurement
   UK: əlʊəmənt
dezertálásra való csábításnoun
  1. debauchery
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· UK: dɪbɔːtʃəriː
munkahely elhagyására csábításnoun
  1. debauchery
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· UK: dɪbɔːtʃəriː
kiskorúak bűnre csábításaexp
  1. debauchery of youth
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· ʌ·v yuː'θ UK: dɪbɔːtʃəriː ɔv juːθ
kiskorú bűnre csábításaexp
  1. debauchery of youth
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· ʌ·v yuː'θ UK: dɪbɔːtʃəriː ɔv juːθ
Report or add missing word to a dictionary...