COVID-19 Fight
7 matches in 4 dictionaries. Details
családi háznoun
  1. UK villa
   USA: vɪ'lʌ· UK: vɪlə
  1. self-contained house
   UK: selfkənteɪnd haʊz
  1. bungalow
   USA: bʌ'ŋgʌ·loʊ" UK: bʌŋgəloʊ
földszintes családi háznoun
  1. bungalow
   USA: bʌ'ŋgʌ·loʊ" UK: bʌŋgəloʊ
családi háznoun
  1. egylakásos s Einfamilienhaus
családi háznoun
kis kertes családi házundef
Report or add missing word to a dictionary...