86 matches in 9 dictionaries. Details
csalónoun
  1. welsher
   UK: welʃər
  1. trickster
   USA: trɪ'kstəː· UK: trɪkstər
  1. swindler
   USA: swɪ'ndʌ·ləː· UK: swɪndlər
  1. slang snide
   USA: snaɪ'd UK: snaɪd
  1. figurative informal skinner
   USA: skɪ'nəː· UK: skɪnə
  1. sharper
   USA: ʃɔ'rpəː· UK: ʃɑpər
  1. slang sharp
   USA: ʃɔ'rp UK: ʃɑp
  1. informal shark
   USA: ʃɔ'rk UK: ʃɑk
  1. old rooky
  1. informal rook
   USA: rʊ'k UK: rʊk
  1. old rogue
   USA: roʊ'g UK: roʊg
  1. slang Aus pointer
   USA: pɔɪ'ntəː· UK: pɔɪntər
  1. Aus piker
   USA: paɪ'kəː· UK: paɪkər
  1. figurative masquerader
   UK: mæskəreɪdə
  1. slang leg
   USA: le'g UK: leg
  1. jockey
   USA: ʤɔ'kiː· UK: ʤɔkiː
  1. impostor
   USA: ɪ"mpɔː'stəː· UK: ɪmpɔstər
  1. slang US hustler
   USA: hʌ'sʌ·ləː· UK: hʌslər
  1. humbug
   USA: hʌ'mbʌ"g UK: hʌmbʌg
  1. slang US hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
  1. hawk
   USA: hɔː'k UK: hɔːk
  1. slang gyp
   USA: ʤɪ'p UK: ʤɪp
  1. guileful
   UK: gaɪlfəl
  1. Greek
   USA: griː'k UK: griːk
  1. slang US gouge
   USA: gaʊ'ʤ UK: gaʊʤ
  1. fraudulent
   USA: frɔː'ʤʌ·lʌ·nt UK: frɔːdjʊlənt
  1. informal fraud
   USA: frɔː'd UK: frɔːd
  1. informal US fox
   USA: fɔ'ks UK: fɔks
  1. slang fiddler
   USA: fɪ'dləː· UK: fɪdlər
  1. faker
   USA: feɪ'kəː· UK: feɪkə
  1. informal fake
   USA: feɪ'k UK: feɪk
  1. deceiver
   UK: dɪsiːvər
  1. deceitful
   USA: dʌ·siː'tfʌ·l UK: dɪsiːtfʊl
  1. informal crook
   USA: krʊ'k UK: krʊk
  1. confidence man
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns mæ'n UK: kɔnfɪdəns mæn
  1. confidence crook
   USA: kɔ'nfʌ·dʌ·ns krʊ'k UK: kɔnfɪdəns krʊk
  1. old colubrine
   UK: kɔljʊbraɪn
  1. chiseler
   UK: tʃɪzlər
  1. cheat
   USA: tʃiː't UK: tʃiːt
  1. bobber
   USA: bɔ'bəː·
  1. old blackleg
   UK: blækleg
  1. informal bilk
   USA: bɪ'lk UK: bɪlk
  1. abuser
   USA: ʌ·byuː'zəː· UK: əbjuːzə
csalódásnoun
  1. suck
   USA: sʌ'k UK: sʌk
  1. setback
   USA: se'tbæ"k UK: setbæk
  1. letdown
   USA: le'tdaʊ"n UK: letdaʊn
  1. hang-up
   USA: hæ'ŋgʌ"p
  1. disillusionment
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʒʌ·nmʌ·nt UK: dɪsɪluːʒnmənt
  1. disillusion
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʒʌ·n UK: dɪsɪluːʒn
  1. disappointment
   USA: dɪ"sʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt UK: dɪsəpɔɪntmənt
  1. delusion
   USA: dʌ·luː'ʒʌ·n UK: dɪluːʒn
  1. deception
   USA: dʌ·se'pʃʌ·n UK: dɪsepʃn
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
csalódás érzésenoun
  1. hang-up
   USA: hæ'ŋgʌ"p
csalódás okozta szomorúságnoun
  1. chagrin
   USA: ʃʌ·grɪ'n UK: ʃægrɪn
csalódást okozexp
  1. frustrate
   USA: frʌ'streɪ"t UK: frʌstreɪt
  1. balk
   USA: bɔ'lk UK: bɔːk
csalódást okoz vkinekv
  1. frustrate sy
   USA: frʌ'streɪ"t saɪ'
csalódikv
  1. err
   USA: əː' UK: əːr
csalódniv
csalódottadj
  1. lovelorn
   UK: lʌvlɔːn
csalódottadj
  1. frustrated
   USA: frʌ'streɪ"tʌ·d UK: frʌstreɪtɪd
  1. disappointed
   USA: dɪ"sʌ·pɔɪ'nʌ·d UK: dɪsəpɔɪntɪd
csalódott/keserű képet vágexp
  1. laugh on the wrong side of his mouth
   USA: læ'f ɔ'n ðiː· rɔː'ŋ saɪ'd ʌ·v hʌ·z maʊ'θ UK: lɑf ɔn ðiː rɔŋ saɪd ɔv hɪz maʊθ
  1. laugh on the other side of his mouth
   USA: læ'f ɔ'n ðiː· ʌ'ðəː· saɪ'd ʌ·v hʌ·z maʊ'θ UK: lɑf ɔn ðiː ʌðər saɪd ɔv hɪz maʊθ
csalódottságnoun
  1. frustration
   USA: frʌ·streɪ'ʃʌ·n UK: frʌstreɪʃn
csalókaadj
  1. vain
   USA: veɪ'n UK: veɪn
  1. treacherous
   USA: tre'tʃəː·ʌ·s UK: tretʃərəs
  1. rare scenical
   UK: siːnɪkəl
  1. phantasmagoric
   UK: fæntæzməgɔrɪk
  1. illusory
   USA: ɪ"luː'səː·iː· UK: ɪluːsəriː
  1. illusive
   USA: ɪ"luː'sɪ·v UK: ɪluːsɪv
  1. informal hollow
   USA: hɔ'loʊ· UK: hɔloʊ
  1. fallacious
   USA: fʌ·leɪ'ʃʌ·s UK: fəleɪʃəs
  1. elusive
   USA: ʌ·luː'sɪ·v UK: ɪluːsɪv
csalóka biztosítékexp
  1. rope of sand
   USA: roʊ'p ʌ·v sæ'nd UK: roʊp ɔv sænd
csalóka látszatnoun
  1. simulacrum
   UK: sɪmjʊleɪkrəm
csalóka támaszexp
  1. rope of sand
   USA: roʊ'p ʌ·v sæ'nd UK: roʊp ɔv sænd
csaló kereskedőnoun
  1. jockey
   USA: ʤɔ'kiː· UK: ʤɔkiː
csaló módonadv
  1. fraudulently
   USA: frɔː'duː·lʌ·ntliː· UK: frɔːdjʊləntliː
furfangos csalónoun
  1. slang US beat
   USA: biː't UK: biːt
választási csalónoun
  1. US floater
   USA: floʊ'təː· UK: floʊtə
Report or add missing word to a dictionary...