COVID-19 Fight
csapda1
  1. 1.1 trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. toil
   USA: tɔɪ'l UK: tɔɪl
  1. snare
   USA: sne'r UK: sneər
  1. pitfall
   USA: pɪ'tfɔː"l UK: pɪtfɔːl
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
  1. nett
   USA: ne't UK: net
  1. net
   USA: ne't UK: net
  1. man-trap
   UK: mæntræp
  1. 1.1|6.3 1.1|6.3 gin
   USA: ʤɪ'n UK: ʤɪn
  1. dead-fall
   UK: dedfɔːl
  1. catch
   USA: kæ'tʃ UK: kætʃ
  1. ambuscade
   UK: æmbəskeɪd
csapda; csapdába ejt1
  1. trap
   USA: træ'p UK: træp
csapda, tör, kelepce1
  1. pitfall
   USA: pɪ'tfɔː"l UK: pɪtfɔːl
csapdaállító1
  1. snarer
   UK: sneərər
csótány csapda13
  1. cockroach trap
   USA: kɔ'kroʊ"tʃ træ'p UK: kɔkroʊtʃ træp
robbanó csapda1
  1. booby trap
   USA: buː'biː· træ'p UK: buːbiː træp
gödör; csapda, verem; (gyümölcs) mag2
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
csapdába ejt2
  1. 1.1 trap
   USA: træ'p UK: træp
csapdát állít2
  1. set a trap
   USA: se't eɪ' træ'p UK: set eɪ træp
  1. lay a trap
   USA: leɪ' eɪ' træ'p UK: leɪ eɪ træp
csapdával fog2
  1. 1.1 trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. snare
   USA: sne'r UK: sneər
csapdával való vadászat1
  1. trapping
   USA: træ'pɪ·ŋ UK: træpɪŋ
a 22-es csapdája1
Report or add missing word to a dictionary...