COVID-19 Fight
123 matches in 9 dictionaries. Details
csata1
 1. 796
  1. 3.3 fray
   USA: freɪ' UK: freɪ
  1. combat
   USA: kʌ·mbæ't UK: kɔmbæt
  1. battle
   USA: bæ'tʌ·l UK: bætl
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
csatabárd1
  1. tomahawk
   USA: tɔ'mʌ·hɔː"k UK: tɔməhɔːk
csatacirkáló1
  1. battle cruiser
   USA: bæ'tʌ·l kruː'zəː· UK: bætl kruːzər
csatahajó13
  1. line of battleship
   USA: laɪ'n ʌ·v bæ'tʌ·lʃɪ"p UK: laɪn ɔv bætlʃɪp
  1. capital ship
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l ʃɪ'p UK: kæpɪtəl ʃɪp
 1. 355
  1. 1.2 battlewagon
   UK: bætlwægən
  1. battleship
   USA: bæ'tʌ·lʃɪ"p UK: bætlʃɪp
csatakép1
csatakos3
  1. sloppy
   USA: slɔ'piː· UK: slɔpiː
csataló1
  1. charger
   USA: tʃɔ'rʤəː· UK: tʃɑʤər
csatangol2
  1. stroll
   USA: stroʊ'l UK: stroʊl
  1. straggle
   USA: stræ'gʌ·l UK: strægl
  1. saunter
   USA: sɔː'ntəː· UK: sɔːntər
  1. maroon
   USA: məː·uː'n UK: məruːn
  1. fool about
   USA: fuː'l ʌ·baʊ't UK: fuːl əbaʊt
csatangolás1
  1. saunter
   USA: sɔː'ntəː· UK: sɔːntər
  1. 1.2 hike
   USA: haɪ'k UK: haɪk
csatarend13
  1. order of battle
   USA: ɔː'rdəː· ʌ·v bæ'tʌ·l UK: ɔːdər ɔv bætl
  1. battle order
   USA: bæ'tʌ·l ɔː'rdəː· UK: bætl ɔːdər
  1. battle formation
   USA: bæ'tʌ·l fɔː·rmeɪ'ʃʌ·n UK: bætl fɔːmeɪʃn
  1. battle array
   USA: bæ'tʌ·l əː·eɪ' UK: bætl əreɪ
csatarendbe áll2
 1. 355
  1. deploy
   USA: dʌ·plɔɪ' UK: dɪplɔɪ
csatarendbe állás1
  1. deployment
   USA: dʌ·plɔɪ'mʌ·nt UK: dɪplɔɪmənt
csatasor1
 1. 355
  1. line
   USA: laɪ'n UK: laɪn
  1. line of battle
   USA: laɪ'n ʌ·v bæ'tʌ·l UK: laɪn ɔv bætl
csataszoknya1
csatatér1
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. field of battle
   USA: fiː'ld ʌ·v bæ'tʌ·l UK: fiːld ɔv bætl
  1. battleground
   USA: bæ'tʌ·lgraʊ"nd UK: bætlgraʊnd
  1. battlefield
   USA: bæ'tʌ·lfiː"ld UK: bætlfiːld
  1. battle-field
   USA: bæ'tʌ·lfiː"ld UK: bætlfiːld
csatavonal1
  1. line of battle
   USA: laɪ'n ʌ·v bæ'tʌ·l UK: laɪn ɔv bætl
ádáz csata13
  1. grim battle
   USA: grɪ'm bæ'tʌ·l UK: grɪm bætl
döntő csata1
  1. armageddon
   USA: ɔ"rmʌ·ge'dʌ·n UK: ɑməgedn
elkeseredett csata13
  1. grim battle
   USA: grɪ'm bæ'tʌ·l UK: grɪm bætl
harc; csata2
  1. battle
   USA: bæ'tʌ·l UK: bætl
Report or add missing word to a dictionary...