COVID-19 Fight
129 matches in 9 dictionaries. Details
cseng2
  1. tinkle
   USA: tɪ'ŋkʌ·l UK: tɪŋkl
  1. tang
   USA: tɔ'ŋ UK: tæŋ
  1. sound
   USA: saʊ'nd UK: saʊnd
  1. ring out
   USA: rɪ'ŋ aʊ't UK: rɪŋ aʊt
  1. clang
   USA: klæ'ŋ UK: klæŋ
  1. clang
   USA: klæ'ŋ UK: klæŋ
cseng a füle13
  1. his ears are buzzing
   USA: hʌ·z iː'rz əː· bʌ'zɪ·ŋ UK: hɪz ɪəz ɑr bʌzɪŋ
cseng a fülem13
  1. my ears are ringing
   USA: maɪ' iː'rz əː· rɪ'ŋɪ·ŋ UK: maɪ ɪəz ɑr rɪŋɪŋ
cseng-bong2
  1. ding-dong
   UK: dɪŋdɔŋ
cseng, csenget13
csengés1
  1. tinkling
   USA: tɪ'ŋklɪ·ŋ UK: tɪŋklɪŋ
  1. tinkle
   USA: tɪ'ŋkʌ·l UK: tɪŋkl
  1. tingle
   USA: tɪ'ŋgʌ·l UK: tɪŋgl
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
  1. ring
   USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
  1. clink
   USA: klɪ'ŋk UK: klɪŋk
  1. clangour
   UK: klæŋər
  1. clang
   USA: klæ'ŋ UK: klæŋ
  1. chink
   USA: tʃɪ'ŋk UK: tʃɪŋk
cseng(és)2
  1. ting
   USA: tɪ'ŋ UK: tɪŋ
csengés-bongás1
  1. ding-dong
   UK: dɪŋdɔŋ
csenget2
  1. ring the bell
   USA: rɪ'ŋ ðiː· be'l UK: rɪŋ ðiː bel
  1. clang
   USA: klæ'ŋ UK: klæŋ
csengetés1
  1. tingle
   USA: tɪ'ŋgʌ·l UK: tɪŋgl
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
  1. ring
   USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
  1. bell
   USA: be'l UK: bel
csengetésre ajtót nyit13
  1. answer the door bell
   USA: æ'nsəː· ðiː· dɔː'r be'l UK: ɑnsər ðiː dɔːr bel
csengetett2
  1. rang
   USA: ræ'ŋ UK: ræŋ
csengetni13
  1. ring the bell
   USA: rɪ'ŋ ðiː· be'l UK: rɪŋ ðiː bel
csengető3
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
csengető készülék1
  1. ringer
   USA: rɪ'ŋəː· UK: rɪŋər
csengettyű1
  1. tinkler
   USA: tɪ'ŋkʌ·ləː· UK: tɪŋklə
  1. bell
   USA: be'l UK: bel
csengettyűszó1
  1. tinkle
   USA: tɪ'ŋkʌ·l UK: tɪŋkl
csenget vkinek2
  1. ring for sy
   USA: rɪ'ŋ frəː· saɪ'
cseng (fül)2
  1. tingle
   USA: tɪ'ŋgʌ·l UK: tɪŋgl
csengő3
  1. tinkling
   USA: tɪ'ŋklɪ·ŋ UK: tɪŋklɪŋ
  1. tinkler
   USA: tɪ'ŋkʌ·ləː· UK: tɪŋklə
  1. tingling
   USA: tɪ'ŋglɪ·ŋ UK: tɪŋglɪŋ
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
 1. 62
  1. ringer
   USA: rɪ'ŋəː· UK: rɪŋər
  1. metallic
   USA: mʌ·tæ'lɪ·k UK: mɪtælɪk
  1. door bell
   USA: dɔː'r be'l UK: dɔːr bel
  1. clanking
   USA: klæ'ŋkɪ·ŋ UK: klæŋkɪŋ
  1. clangorous
   UK: klæŋərəs
  1. clanging
   USA: klæ'ŋɪ·ŋ UK: klæŋɪŋ
  1. bell
   USA: be'l UK: bel
  1. bel
   USA: be'l UK: bel
Report or add missing word to a dictionary...