COVID-19 Fight
42 matches in 8 dictionaries. Details
csenget2
  1. ring the bell
   USA: rɪ'ŋ ðiː· be'l UK: rɪŋ ðiː bel
  1. clang
   USA: klæ'ŋ UK: klæŋ
csengetés1
  1. tingle
   USA: tɪ'ŋgʌ·l UK: tɪŋgl
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
  1. ring
   USA: rɪ'ŋ UK: rɪŋ
  1. bell
   USA: be'l UK: bel
csengetésre ajtót nyit13
  1. answer the door bell
   USA: æ'nsəː· ðiː· dɔː'r be'l UK: ɑnsər ðiː dɔːr bel
csengetett2
  1. rang
   USA: ræ'ŋ UK: ræŋ
csengetni13
  1. ring the bell
   USA: rɪ'ŋ ðiː· be'l UK: rɪŋ ðiː bel
csengető3
  1. ringing
   USA: rɪ'ŋɪ·ŋ UK: rɪŋɪŋ
csengető készülék1
  1. ringer
   USA: rɪ'ŋəː· UK: rɪŋər
csengettyű1
  1. tinkler
   USA: tɪ'ŋkʌ·ləː· UK: tɪŋklə
  1. bell
   USA: be'l UK: bel
csengettyűszó1
  1. tinkle
   USA: tɪ'ŋkʌ·l UK: tɪŋkl
csenget vkinek2
  1. ring for sy
   USA: rɪ'ŋ frəː· saɪ'
cseng, csenget13
csengetnoun
  1. s Schellen
   'ʃɛlən
  1. regional ringen
   'rɪŋən
  1. klingeln
   'klɪŋəln
  1. klingeln
   'klɪŋəln
csengetésnoun
  1. r Anklang
   1. genitiveForm:
   2. Anklanges
   3. Anklangs
csengettyűnoun
  1. e Schelle
   'ʃɛlə
   1. pluralForm:
   2. Schellen
   1. genitiveForm:
   2. Schelle
  1. regional e Rolle
   'rɔlə
   1. pluralForm:
   2. Rollen
   1. genitiveForm:
   2. Rolle
  1. e Klingel
   'klɪŋəl
   1. pluralForm:
   2. Klingeln
   1. genitiveForm:
   2. Klingel
  1. regional e Glocke
   'glɔkə
   1. pluralForm:
   2. Glocken
   1. genitiveForm:
   2. Glocke
cseng(et)v
csengetésnoun
csengetőnoun
  1. old h sonneur
csengettyűnoun
csengettyűszónoun
Report or add missing word to a dictionary...