csomagolópapírnoun
  1. wrapping paper
   USA: ræ'pɪ·ŋ peɪ'pəː· UK: ræpɪŋ peɪpər
  1. packing
   USA: pæ'kɪ·ŋ UK: pækɪŋ
  1. packing paper
   USA: pæ'kɪ·ŋ peɪ'pəː· UK: pækɪŋ peɪpər
  1. brown paper
   USA: braʊ'n peɪ'pəː· UK: braʊn peɪpər
durva barna csomagolópapírexp
  1. manilla paper
   USA: mʌ·nɪ'lʌ· peɪ'pəː· UK: mənɪlə peɪpər
vékony barna csomagolópapírnoun
  1. skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
Report or add missing word to a dictionary...