170 matches in 12 dictionaries. Details
déli4
  1. southward
   USA: saʊ'θwəː·d UK: saʊθwəd
  1. southern
   USA: sʌ'ðəː·n UK: sʌðən
  1. southerly
   USA: sʌ'ðəː·liː· UK: sʌðəliː
  1. south
   USA: saʊ'θ UK: saʊθ
  1. midday
   USA: mɪ'ddeɪ" UK: mɪddeɪ
  1. meridional
   UK: mərɪdɪənl
  1. meridian
   USA: məː·ɪ'diː·ʌ·n UK: mərɪdɪən
délibáb1
  1. mirage
   USA: məː·ɔ'ʒ UK: mɪrɑʒ
délibábos3
  1. utopian
   USA: yuː·toʊ'piː·ʌ·n UK: juːtoʊpjən
délideji1
  1. noontime
   USA: nuː'ntaɪ"m UK: nuːntaɪm
dél(idő)1
  1. midday
   USA: mɪ'ddeɪ" UK: mɪddeɪ
délidő1
  1. noontide
   UK: nuːntaɪd
  1. noonday
   UK: nuːndeɪ
  1. midday
   USA: mɪ'ddeɪ" UK: mɪddeɪ
déli fehér bennszülött republikánus1
  1. 1.2|1.7 1.2|1.7 6 scallywag
   UK: skælɪwæg
déli fekvésű3
  1. south
   USA: saʊ'θ UK: saʊθ
déli fény13
  1. aurora australis
   UK: ɔːrɔːrə ɔstrəlɪs
déligyümölcs13
  1. tropical fruits
   USA: trɔ'pɪ·kʌ·l fruː'ts UK: trɔpɪkl fruːts
déli irányba4
  1. south
   USA: saʊ'θ UK: saʊθ
déli irányban2
  1. south
   USA: saʊ'θ UK: saʊθ
déli irányból4
  1. south
   USA: saʊ'θ UK: saʊθ
déli lakos14
  1. southron
   UK: sʌðrən
(Dél-India lakosságának legalsó rétegéhez tartozó ember)1
  1. pariah
   USA: pəː·aɪ'ʌ· UK: pəraɪə
déli pihenő1
  1. siesta
   UK: sɪestə
  1. 6.3 5 meridian
   USA: məː·ɪ'diː·ʌ·n UK: mərɪdɪən
déli rész1
  1. south
   USA: saʊ'θ UK: saʊθ
déli-sark13
  1. south pole
   USA: saʊ'θ poʊ'l UK: saʊθ poʊl
déli-sarkkör13
  1. antarctic circle
   USA: æ·nɔ'rtɪ·k səː'kʌ·l UK: æntɑktɪk səːkl
déli sarkkör13
  1. antarctic circle
   USA: æ·nɔ'rtɪ·k səː'kʌ·l UK: æntɑktɪk səːkl
Report or add missing word to a dictionary...