COVID-19 Fight
3 matches in 2 dictionaries. Details
dühítőadj
  1. maddening
   USA: mæ'dnɪ·ŋ UK: mædnɪŋ
  1. infuriating
   USA: ɪ"nfyʊ'riː·eɪ"tɪ·ŋ UK: ɪnfjʊərɪeɪtɪŋ
dühítőenadv
  1. infuriatingly
   UK: ɪnfjʊərɪeɪtɪŋliː
dühítőadj
  1. intenzitás kifejezésére igék és melléknevek mellett gemein
   gə'maɪn
Report or add missing word to a dictionary...