COVID-19 Fight
140 matches in 17 dictionaries.
demonstrációnoun
  1. demonstration
   USA: de"mʌ·nstreɪ'ʃʌ·n UK: demənstreɪʃn
demonstrátornoun
  1. demonstrator
   USA: de'mʌ·nstreɪ"təː· UK: demənstreɪtər
démonnoun
  1. informal vamp
   USA: væ'mp UK: væmp
  1. jinnee, jinn
   UK: ʤɪniː ʤɪn
  1. devil
   USA: de'vʌ·l UK: devl
  1. demon
   USA: diː'mʌ·n UK: diːmən
  1. daemon
   USA: deɪ'mʌ·n UK: diːmən
demonstrációnoun
  1. literary e Demonstration
   demɔnstra'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Demonstrationen
   1. genitiveForm:
   2. Demonstration
demonstrálv
  1. demonstrieren
   demɔn'striːrən
  1. demonstrieren
   demɔn'striːrən
démonnoun
  1. r Vamp
   'vɛmp
   1. pluralForm:
   2. Vamps
   1. genitiveForm:
   2. Vamps
demonstrációnoun
demonstrátornoun
démonnoun
demonstrációundef
demonstrációsundef
demonstrálundef
demonstrálóadj
demonstratívundef
demonstrátornoun
 1. egyetemen
 2. egyetemen
 3. egyetemen
démonundef
 1. mesékben
  1. genio
   tsz: geni ritk.: genii génio
  1. demonio
   tsz: -i rég.: le demonia
démonnoun
  1. demone
   m démone
démoniadj
  1. literary demonico
   tsz: -ci demónico
  1. demoniaco
   tsz: -ci demoníaco
démonizálundef
démonizálásundef
Report or add missing word to a dictionary...