COVID-19 Fight
7 matches in 4 dictionaries. Details
derékszögbenadv
  1. squarely
   USA: skwe'rliː· UK: skweəliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. on the square
   USA: ɔ'n ðiː· skwe'r UK: ɔn ðiː skweər
  1. at right angles
   USA: æ't raɪ't æ'ŋgʌ·lz UK: ət raɪt æŋglz
derékszögben lemunkálv
  1. square off
   USA: skwe'r ɔː'f UK: skweər ɔf
derékszögbenundef
nem derékszögbenundef
nagyjából derékszögben elágazóundef
 1. növényi rész
derékszögbenadv
Report or add missing word to a dictionary...