COVID-19 Fight
81 matches in 9 dictionaries. Details
diónoun
  1. walnut
   USA: wɔː'lnʌ"t UK: wɔːlnʌt
  1. A dió törve, az asszony verve jó.
    1. A woman, a dog and a walnut tree: the more you beat them, the better they be.
    1. A woman, a dog and a walnut tree: the more you beat them, the better they be.
  1. nut
   USA: nʌ't UK: nʌt
  1. Kemény dió.
    1. A hard nut (to crack).
  2. A dió törve, az asszony verve jó.
    1. A woman, a dog and a walnut tree: the more you beat them, the better they be.
    1. A woman, a dog and a walnut tree: the more you beat them, the better they be.
  1. nit
   USA: nɪ't UK: nɪt
dióban gazdagadj
  1. nutty
   USA: nʌ'tiː· UK: nʌtiː
dióbélnoun
  1. nutmeat
   UK: nʌtmiːt
  1. kernel
   USA: kəː'nʌ·l UK: kəːnl
diódanoun
  1. diode
   USA: daɪ'oʊ"d
diófa-erezetv
  1. burr
   USA: bəː' UK: bəːr
  1. bur
   USA: bəː' UK: bəːr
dióhéjv
  1. nutshell
   USA: nʌ'tʃe"l UK: nʌtʃel
dióhéjbanexp
  1. in a nutshell
   USA: ɪ'n eɪ' nʌ'tʃe"l UK: ɪn eɪ nʌtʃel
dióízűadj
  1. nutty
   USA: nʌ'tiː· UK: nʌtiː
diós csóknoun
  1. macaroon
   UK: mækəruːn
diószedésnoun
  1. nutting
   USA: nʌ'tɪ·ŋ UK: nʌtɪŋ
diószénnoun
  1. informal egg
   USA: e'g UK: eg
  1. bean
   USA: biː'n UK: biːn
diótörőnoun
  1. nutcrackers
   UK: nʌtkrækəz
  1. nutcracker
   USA: nʌ'tkræ"kəː· UK: nʌtkrækə
  1. cracker
   USA: kræ'kəː· UK: krækər
dióverésnoun
  1. nutting
   USA: nʌ'tɪ·ŋ UK: nʌtɪŋ
hikori diónoun
 1. bot
  1. pecan
   USA: pɪ·kæ'n UK: pɪkæn
kemény dióexp
  1. tough nut to crack
   USA: tʌ'f nʌ't tʌ· kræ'k UK: tʌf nʌt tuː kræk
  1. hard nut to crack
   USA: hɔ'rd nʌ't tʌ· kræ'k UK: hɑd nʌt tuː kræk
diónoun
  1. e Nuss
   1. genitiveForm:
   2. Nuss
dióbélnoun
dióhéjnoun
diószénnoun
  1. figurative e Nuss
   1. genitiveForm:
   2. Nuss
diótörõnoun
Report or add missing word to a dictionary...