COVID-19 Fight
mountain of difficulties13 USA: maʊ'ntʌ·n ʌ·v dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z UK: maʊntɪn ɔv dɪfɪkəltɪz
land in difficulty2 USA: læ'nd ɪ'n dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: lænd ɪn dɪfɪkəltiː
not without difficulty13 USA: nɔ't wɪ"ðaʊ't dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: nɔt wɪðaʊt dɪfɪkəltiː
it's not so difficult as all that13 USA: ʌ·ts nɔ't soʊ' dɪ'fʌ·kʌ·lt e'z ɔː'l ðʌ·t UK: ɪts nɔt soʊ dɪfɪkəlt əz ɔːl ðət
add to sy's difficulties2
disposal of a difficulty13 USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l ʌ·v eɪ' dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: dɪspoʊzl ɔv eɪ dɪfɪkəltiː
it presents some difficulty13 USA: ʌ·t priː·ze'nts sʌ'm dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: ɪt prɪzents sʌm dɪfɪkəltiː
labor under a difficulty13 USA: leɪ'bəː· ʌ'ndəː· eɪ' dɪ'fɪ·kʌ"ltiː·
labour under a difficulty13 USA: leɪ'bəː· ʌ'ndəː· eɪ' dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: leɪbər ʌndər eɪ dɪfɪkəltiː
Report or add missing word to a dictionary...