difficulty inexp USA: dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· ɪ'n UK: dɪfɪkəltiː ɪn
technical difficultyexp USA: te'knɪ·kʌ·l dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: teknɪkl dɪfɪkəltiː
with difficultyexp USA: wʌ·ð dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: wɪð dɪfɪkəltiː
have difficulty in doingexp USA: hæ'v dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· ɪ'n duː'ɪ·ŋ UK: hæv dɪfɪkəltiː ɪn duːɪŋ
have difficulty in doing sgexp
land in difficultyv USA: læ'nd ɪ'n dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: lænd ɪn dɪfɪkəltiː
not without difficultyexp USA: nɔ't wɪ"ðaʊ't dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: nɔt wɪðaʊt dɪfɪkəltiː
disposal of a difficultyexp USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l ʌ·v eɪ' dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: dɪspoʊzl ɔv eɪ dɪfɪkəltiː
it presents some difficultyexp USA: ʌ·t priː·ze'nts sʌ'm dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: ɪt prɪzents sʌm dɪfɪkəltiː
labor under a difficultyexp USA: leɪ'bəː· ʌ'ndəː· eɪ' dɪ'fɪ·kʌ"ltiː·
labour under a difficultyexp USA: leɪ'bəː· ʌ'ndəː· eɪ' dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: leɪbər ʌndər eɪ dɪfɪkəltiː
Report or add missing word to a dictionary...