COVID-19 Fight
dirtyv intrans v USA: dəː'tiː· UK: dəːtiː
dirtyv trans v USA: dəː'tiː· UK: dəːtiː
  1. To wash one's dirty linen in public.
    1. Kiteregeti a szennyest.
    1. Kiteregeti a szennyest.
  2. One does not wash one's dirty linen in public.
    1. Kiteregeti a szennyest.
    1. Kiteregeti a szennyest.
dirty / dirtier / -iestexp
dirty dognoun USA: dəː'tiː· dɔː'g UK: dəːtiː dɔg
dirty / get -exp USA: dəː'tiː· gɪ't UK: dəːtiː get
dirty storyexp USA: dəː'tiː· stɔː'riː· UK: dəːtiː stɔːriː
dirty swineexp USA: dəː'tiː· swaɪ'n UK: dəːtiː swaɪn
dirty weatherexp USA: dəː'tiː· we'ðəː· UK: dəːtiː weðər
dirty worknoun USA: dəː'tiː· wəː'k UK: dəːtiː wəːk
a dirty trickexp USA: eɪ' dəː'tiː· trɪ'k UK: eɪ dəːtiː trɪk
give sy a dirty lookv USA: gɪ'v saɪ' eɪ' dəː'tiː· lʊ'k
Report or add missing word to a dictionary...