COVID-19 Fight
discusnoun USA: dɪ'skʌ·s UK: dɪskəs
discus throwexp USA: dɪ'skʌ·s θroʊ' UK: dɪskəs θroʊ
discussv trans v USA: dɪ"skʌ's UK: dɪskʌs
discuss a bottleexp USA: dɪ"skʌ's eɪ' bɔ'tʌ·l UK: dɪskʌs eɪ bɔtl
discussionnoun USA: dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: dɪskʌʃn
discussion deferredexp USA: dɪ"skʌ'ʃʌ·n dʌ·fəː'd UK: dɪskʌʃn dɪfəːd
discussion / heated -exp USA: dɪ"skʌ'ʃʌ·n hiː'tʌ·d UK: dɪskʌʃn hiːtɪd
discus-throwingnoun
heated discussionexp USA: hiː'tʌ·d dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: hiːtɪd dɪskʌʃn
panel discussionexp USA: pæ'nʌ·l dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: pænl dɪskʌʃn
throwing the discusexp USA: θroʊ'ɪ·ŋ ðiː· dɪ'skʌ·s UK: θroʊɪŋ ðiː dɪskəs
after much discussionexp USA: æ'ftəː· mʌ'tʃ dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: ɑftər mʌtʃ dɪskʌʃn
question under discussionexp USA: kwe'ʃʌ·n ʌ'ndəː· dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: kwestʃən ʌndər dɪskʌʃn
come up for discussionexp USA: kʌ'm ʌ'p frəː· dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: kʌm ʌp fəː dɪskʌʃn
stir toward another line of discussionv USA: stəː' tɔː'rd ʌ·nʌ'ðəː· laɪ'n ʌ·v dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: stəːr toʊəd ənʌðər laɪn ɔv dɪskʌʃn
Report or add missing word to a dictionary...