COVID-19 Fight
go to the dogsexp USA: goʊ' tʌ· ðiː· dɔ'gz UK: goʊ tuː ðiː dɔgz
rain cats and dogsexp USA: reɪ'n kæ'ts ʌ·nd dɔ'gz UK: reɪn kæts ənd dɔgz
rain cats and dogsv USA: reɪ'n kæ'ts ʌ·nd dɔ'gz UK: reɪn kæts ənd dɔgz
obedience training (as in dog obedience)adj USA: oʊ·biː'diː·ʌ·ns treɪ'nɪ·ŋ e'z ɪ'n dɔː'g oʊ·biː'diː·ʌ·ns UK: əbiːdɪəns treɪnɪŋ əz ɪn dɔg əbiːdɪəns
Report or add missing word to a dictionary...