99 matches in 12 dictionaries. Details
dongv
  1. twang
   USA: twɔ'ŋ UK: twæŋ
  1. buzz
   USA: bʌ'z UK: bʌz
  1. bumble
   USA: bʌ'mbʌ·l UK: bʌmbl
donganoun
 1. arch
  1. stave
   USA: steɪ'v UK: steɪv
dongahajtásnoun
  1. poling
   USA: poʊ'lɪ·ŋ
dongalábnoun
  1. stump
   USA: stʌ'mp UK: stʌmp
  1. club-foot
   UK: klʌbfʊt
  1. club-foot, club-feet
   UK: klʌbfʊt klʌbfiːt
dongásnoun
  1. droning
   USA: droʊ'nɪ·ŋ UK: droʊnɪŋ
  1. drone
   USA: droʊ'n UK: droʊn
dongóadj
  1. droning
   USA: droʊ'nɪ·ŋ UK: droʊnɪŋ
  1. bumblebee
   UK: bʌmblbiː
  1. blow-fly
   UK: bloʊflaɪ
dongólégynoun
  1. blow-fly
   UK: bloʊflaɪ
döngésnoun
  1. drone
   USA: droʊ'n UK: droʊn
döngetv
  1. floor
   USA: flɔː'r UK: flɔːr
  1. batter
   USA: bæ'təː· UK: bætər
  1. bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
  1. slang taboo bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
dönget vmitv
  1. hammer away at
   USA: hæ'məː· ʌ·weɪ' æ't UK: hæmər əweɪ ət
döngicsélv
  1. bumble
   USA: bʌ'mbʌ·l UK: bʌmbl
döngicsélésnoun
  1. droning
   USA: droʊ'nɪ·ŋ UK: droʊnɪŋ
döngicsélőadj
  1. droning
   USA: droʊ'nɪ·ŋ UK: droʊnɪŋ
döngölv
 1. arch
  1. tamp
   USA: tæ'mp UK: tæmp
 2. metal
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. ram
   USA: ræ'm UK: ræm
  1. pun
   USA: pʌ'n UK: pʌn
döngölésnoun
 1. arch
  1. jumping
   USA: ʤʌ'mpɪ·ŋ UK: ʤʌmpɪŋ
döngölőnoun
 1. metal
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. rammer
   USA: ræ'məː· UK: ræmə
  1. ram
   USA: ræ'm UK: ræm
  1. punner
   UK: pʌnə
  1. pounder
   USA: paʊ'ndəː· UK: paʊndər
  1. mallet
   USA: mæ'lʌ·t UK: mælɪt
döngölő rúd fejev
  1. pan
   USA: pæ'n UK: pæn
döngöltadj
  1. rammed
   USA: ræ'md UK: ræmd
  1. punned
   UK: pʌnd
  1. beaten
   USA: biː'tʌ·n UK: biːtn
döngölt betonexp
  1. stamped concrete
   USA: stæ'mpt kɔ'nkriː·t UK: stæmpt kɔŋkriːt
döngölt földnoun
  1. cob
   USA: kɔ'b UK: kɔb
Report or add missing word to a dictionary...