COVID-19 Fight
drab1 USA: dræ'b UK: dræb
drab2 2.1 USA: dræ'b UK: dræb
drab3 USA: dræ'b UK: dræb
olive drab3 USA: ɔ'lʌ·v dræ'b UK: ɔlɪv dræb
lead a drab existence13 USA: liː'd eɪ' dræ'b ɪ·gzɪ'stʌ·ns UK: liːd eɪ dræb ɪgzɪstəns
in dribs and drabs13 USA: ɪ'n drɪ'bz ʌ·nd dræ'bz UK: ɪn drɪbz ənd dræbz
Report or add missing word to a dictionary...