COVID-19 Fight
100 matches in 9 dictionaries. Details
drillnoun USA: drɪ'l UK: drɪl
drillv trans v USA: drɪ'l UK: drɪl
drillv intrans v USA: drɪ'l UK: drɪl
drill a shaftexp USA: drɪ'l eɪ' ʃæ'ft UK: drɪl eɪ ʃɑft
drill-bitnoun USA: drɪ'lbɪ"t UK: drɪlbɪt
driller;exp USA: drɪ'ləː· UK: drɪlər
drillingnoun USA: drɪ'lɪ·ŋ UK: drɪlɪŋ
drillingnoun USA: drɪ'lɪ·ŋ UK: drɪlɪŋ
drillingnoun USA: drɪ'lɪ·ŋ UK: drɪlɪŋ
drillingadj USA: drɪ'lɪ·ŋ UK: drɪlɪŋ
drilling mudnoun USA: drɪ'lɪ·ŋ mʌ'd UK: drɪlɪŋ mʌd
drill pipenoun USA: drɪ'l paɪ'p UK: drɪl paɪp
battalion drillnoun USA: bʌ·tæ'lyʌ·n drɪ'l UK: bətælɪən drɪl
battle drillexp USA: bæ'tʌ·l drɪ'l UK: bætl drɪl
electric drillexp USA: ʌ·le'ktrɪ·k drɪ'l UK: ɪlektrɪk drɪl
fire drillexp USA: faɪ'r drɪ'l UK: faɪər drɪl
gang drillexp USA: gæ'ŋ drɪ'l UK: gæŋ drɪl
gunnery drillnoun USA: gʌ'nəː·iː· drɪ'l UK: gʌnəriː drɪl
hand drillnoun USA: hæ'nd drɪ'l UK: hænd drɪl
Report or add missing word to a dictionary...