earnestnoun USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
earnestv trans v USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
earnestv trans v USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
earnestadj USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
earnest moneynoun USA: əː'nʌ·st mʌ'niː· UK: əːnɪst mʌniː
earnest of tenderexp USA: əː'nʌ·st ʌ·v te'ndəː· UK: əːnɪst ɔv tendər
earnest of tenderexp USA: əː'nʌ·st ʌ·v te'ndəː· UK: əːnɪst ɔv tendər
earnestlyadv USA: əː'nʌ·stliː· UK: əːnɪstliː
earnestnessnoun USA: əː'nʌ·stnʌ·s UK: əːnɪstnəs
in earnestadv USA: ɪ'n əː'nʌ·st UK: ɪn əːnɪst
an earnest of his good intentionsexp USA: ʌ·n əː'nʌ·st ʌ·v hʌ·z gʌ·d ɪ"nte'ntʃʌ·nz UK: ən əːnɪst ɔv hɪz gʊd ɪntenʃnz
in dead earnestexp USA: ɪ'n de'd əː'nʌ·st UK: ɪn ded əːnɪst
very much in earnestexp USA: ve'riː· mʌ'tʃ ɪ'n əː'nʌ·st UK: veriː mʌtʃ ɪn əːnɪst
he is very much in earnestexp USA: hiː' ʌ·z ve'riː· mʌ'tʃ ɪ'n əː'nʌ·st UK: hiː ɪz veriː mʌtʃ ɪn əːnɪst
Report or add missing word to a dictionary...