COVID-19 Fight
10 matches in 5 dictionaries. Details
egybehangzóadj
  1. congruent
   UK: kɔŋgrʊənt
  1. concurrent
   USA: kʌ·nkəː'ʌ·nt UK: kənkʌrənt
  1. concordant
   UK: kənkɔːdənt
egybehangzó dicsőítésexp
  1. chorus of praise
   USA: kɔː'rʌ·s ʌ·v preɪ'z UK: kɔːrəs ɔv preɪz
egybehangzóadj
egybehangzóundef
  1. consono
   amivel: a cónsono
egybehangzóadj
 1. music
  1. figurative unisono
   unísono
  1. rare literary consonante
egybehangzóan vmivel, vkivelundef
nem egybehangzóundef
nem egybehangzóundef
egybehangzónoun
Report or add missing word to a dictionary...