COVID-19 Fight
egyezségnoun
  1. settlement
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt UK: setlmənt
 1. econ
  1. informal deal
   USA: diː'l UK: diːl
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. compact
   USA: kʌ·mpæ'kt UK: kɔmpækt
  1. arrangement
   USA: əː·eɪ'nʤmʌ·nt UK: əreɪnʤmənt
  1. agreement
   USA: ʌ·griː'mʌ·nt UK: əgriːmənt
 2. law
  1. accord
   USA: ʌ·kɔː'rd UK: əkɔːd
egyezséget kötv
 1. econ
  1. compound
   USA: kʌ·mpaʊ'nd UK: kɔmpaʊnd
  1. agree
   USA: ʌ·griː' UK: əgriː
egyezséggeladv
  1. amicably
   USA: æ'mɪ·kʌ·bliː· UK: æmɪkəbliː
egyezségi okiratexp
  1. deed of arrangement
   USA: diː'd ʌ·v əː·eɪ'nʤmʌ·nt UK: diːd ɔv əreɪnʤmənt
egyezségre lép valakivelexp
  1. enter into a composition with sy
   USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· eɪ' kɔ"mpʌ·zɪ'ʃʌ·n wʌ·ð saɪ'
szerzödés, egyezségnoun
  1. pact
   USA: pæ'kt UK: pækt
Report or add missing word to a dictionary...