COVID-19 Fight
38 matches in 8 dictionaries. Details
egyhangú3
  1. workaday
   USA: wəː'kʌ·deɪ" UK: wəːkədeɪ
  1. unrelieved
   USA: ʌ"nriː·liː'vd UK: ʌnrɪliːvd
  1. unexciting
   USA: ʌ·nɪ·ksaɪ'tɪ·ŋ UK: ʌnɪksaɪtɪŋ
  1. unanimous
   USA: yuː·næ'nʌ·mʌ·s UK: juːnænɪməs
  1. trivial
   USA: trɪ'viː·ʌ·l UK: trɪvɪəl
  1. monotonous
   USA: mʌ·nɔ'tʌ·nʌ·s UK: mənɔtənəs
  1. monotonic
   UK: mɔnətɔnɪk
  1. humdrum
   USA: hʌ'mdrʌ"m UK: hʌmdrʌm
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. dull
   USA: dʌ'l UK: dʌl
  1. Az egyhangú munka unalmasan folyt tovább.
    1. The dull work went tediously on.
egyhangúan4
  1. unanimously
   USA: yuː·næ'nʌ·mʌ·sliː· UK: juːnænɪməsliː
  1. solidly
   USA: sɔ'lʌ·dliː· UK: sɔlɪdliː
egyhangúan beszél2
  1. chant
   USA: tʃæ'nt UK: tʃɑnt
egyhangú dallam1
  1. chant
   USA: tʃæ'nt UK: tʃɑnt
egyhangú életet él2
  1. lead a drab existence
   USA: liː'd eɪ' dræ'b ɪ·gzɪ'stʌ·ns UK: liːd eɪ dræb ɪgzɪstəns
egyhangú ének1
  1. singsong
   UK: sɪŋsɔŋ
  1. sing-song
   UK: sɪŋsɔŋ
egyhangúlag13
  1. with one voice
   USA: wʌ·ð hwʌ'n vɔɪ's UK: wɪð wʌn vɔɪs
  1. with one accord
   USA: wʌ·ð hwʌ'n ʌ·kɔː'rd UK: wɪð wʌn əkɔːd
  1. unanimously
   USA: yuː·næ'nʌ·mʌ·sliː· UK: juːnænɪməsliː
egyhangúság1
  1. unanimity
   USA: yuː"nʌ·nɪ'mʌ·tiː· UK: juːnənɪmɪtiː
  1. monotony
   USA: mʌ·nɔ'tʌ·niː· UK: mənɔtəniː
  1. monotone
   USA: mɔ'nʌ·toʊ"n UK: mɔnətoʊn
  1. flatness
   USA: flæ'tnʌ·s UK: flætnəs
egyhangú szavazat13
  1. solid vote
   USA: sɔ'lʌ·d voʊ't UK: sɔlɪd voʊt
szürke, egyhangú1
  1. drab
   USA: dræ'b UK: dræb
egyhangúadj
egyhangú látványt nyújtexp
egyhangúságnoun
  1. e Monotonie
   monoto'niː
   1. pluralForm:
   2. Monotonien
   1. genitiveForm:
   2. Monotonie
  1. figurative e Geschlossenheit
   1. genitiveForm:
   2. Geschlossenheit
egyhangúságnoun
egyhangúundef
egyhangúv
  1. ripetersi
   ripétersi
egyhangúadj
Report or add missing word to a dictionary...