COVID-19 Fight
11 matches in 5 dictionaries. Details
előre nem látottadj
  1. unforeseen
   USA: ʌ"nfɔː·rsiː'n UK: ʌnfɔːsiːn
  1. unanticipated
   USA: ʌ"næ·ntɪ'sʌ·peɪ"tʌ·d UK: ʌnæntɪsɪpeɪtɪd
  1. fortuitous
   USA: fɔː·rtuː'ʌ·tʌ·s UK: fɔːtjuːɪtəs
  1. chance
   USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
  1. accidental
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l UK: æksɪdentl
előre nem látott eseménynoun
  1. contingency
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nsiː· UK: kəntɪnʤənsiː
előre nem látott kiadásokexp
  1. incidental expenses
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l ɪ·kspe'nsʌ·z UK: ɪnsɪdentl ɪkspensɪz
  1. contingencies
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nsiː·z UK: kəntɪnʤənsɪz
előre nem látott kisebb kiadásokexp
  1. incidental expenses
   USA: ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l ɪ·kspe'nsʌ·z UK: ɪnsɪdentl ɪkspensɪz
előre nem látottadj
előre nem látottadj
előre nem látottundef
előre nem látottadj
előre nem látott dolognoun
előre nem látott módonundef
Report or add missing word to a dictionary...