COVID-19 Fight
5 matches in 3 dictionaries. Details
előszerződésnoun
    1. articles of agreement
      USA: ɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v ʌ·griː'mʌ·nt UK: ɑtɪklz ɔv əgriːmənt
előszerződés (ingatlanra)exp
    1. bond for deed
      USA: bɔ'nd frəː· diː'd UK: bɔnd fəː diːd
előszerződésnoun
előszerződésundef
előszerződésnoun
Report or add missing word to a dictionary...