COVID-19 Fight
24 matches in 7 dictionaries. Details
előzékenyadj
  1. urbane
   USA: əː·beɪ'n UK: əːbeɪn
  1. thoughtful
   USA: θɔː'tfʌ·l UK: θɔːtfəl
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. obliging
   USA: ʌ·blaɪ'ʤɪ·ŋ UK: əblaɪʤɪŋ
  1. engaging
   USA: e·ngeɪ'ʤɪ·ŋ UK: ɪngeɪʤɪŋ
  1. courteous
   USA: kəː'tiː·ʌ·s UK: kəːtɪəs
  1. considerate
   USA: kʌ·nsɪ'dəː·ʌ·t UK: kənsɪdərət
  1. compliant
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·nt UK: kəmplaɪənt
  1. complaisant
   USA: kʌ·mpleɪ'sʌ·nt UK: kəmpleɪzənt
  1. complacent
   USA: kʌ·mpleɪ'sʌ·nt UK: kəmpleɪsənt
  1. attentive
   USA: ʌ·te'ntɪ·v UK: ətentɪv
  1. affable
   USA: æ'fʌ·bʌ·l UK: æfəbl
  1. accommodating
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"tɪ·ŋ UK: əkɔmədeɪtɪŋ
előzékenyenadv
  1. thoughtfully
   USA: θɔː'tfʌ·liː· UK: θɔːtfəliː
  1. obligingly
   USA: ʌ·blaɪ'ʤɪ·ŋliː· UK: əblaɪʤɪŋliː
  1. courteously
   UK: kəːtɪəsliː
  1. accommodatingly
   UK: əkɔmədeɪtɪŋliː
előzékeny/nyájasadj
  1. affable
   USA: æ'fʌ·bʌ·l UK: æfəbl
előzékenységnoun
  1. urbanity
   UK: əːbænɪtiː
  1. thoughtfulness
   USA: θɔː'tfʌ·lnʌ·s UK: θɔːtfəlnəs
  1. good nature
   USA: gʌ·d neɪ'tʃəː· UK: gʊd neɪtʃər
  1. courtesy
   USA: kəː'tʌ·siː· UK: kəːtəsiː
  1. consideration
   USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənsɪdəreɪʃn
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. complaisance
   UK: kəmpleɪzəns
  1. affability
   UK: æfəbɪlɪtiː
előzékeny vkivel szembenv
  1. show sy attention
   USA: ʃoʊ' saɪ' ʌ·te'nʃʌ·n
vki előzékenysége folytánexp
  1. by courtesy of sy
   USA: baɪ' kəː'tʌ·siː· ʌ·v saɪ'
nagy előzékenységet tanúsítottak irántaexp
  1. he was given much attendance
   USA: hiː' wʌ·z gɪ'vʌ·n mʌ'tʃ ʌ·te'ndʌ·ns UK: hiː wɔz gɪvn mʌtʃ ətendəns
nem előzékeny/udvarias (to/towards szemben)adj
  1. inattentive
   USA: ɪ"nʌ·te'ntɪ·v UK: ɪnətentɪv
előzékenyadj
  1. verbindlich
   fɛɐ'bɪntlɪç
  1. nett
   'nɛt
  1. kulant
   ku'lant
  1. aufmerksam
   'aʊfmɛɐkzaːm
előzékenységnoun
  1. e Konzilianz
   kɔntsi'liants
   1. genitiveForm:
   2. Konzilianz
  1. e Aufmerksamkeit
   'aʊfmɛɐkzaːmkaɪt
   1. pluralForm:
   2. Aufmerksamkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Aufmerksamkeit
  1. e Artigkeit
   'aːɐtɪçkaɪt
   1. pluralForm:
   2. Artigkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Artigkeit
előzékenységnoun
előzékenységnoun
  1. főleg t sz f prévenance
előzékenységnoun
előzékenyundef
  1. literary ufizioso
  1. literary old uficioso
  1. literary rare uffizioso
  1. literary ufficioso
  1. literary pensoso
előzékenynoun
  1. old sollicito
   0
előzékenyadj
  1. sollecito
   sollécito
  1. disponibile
   disponíbile
  1. compito
   compíto
előzékenységnoun
  1. literary old sollicitudine
   f
  1. literary sollecitudine
   f sollecitúdine
Report or add missing word to a dictionary...