COVID-19 Fight
177 matches in 9 dictionaries. Details
előzv
 1. car
  1. US pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. overtake, -took, -taken
   USA: oʊ'vəː·teɪ"k tʊ'k teɪ'kʌ·n UK: oʊvəteɪk tʊk teɪkən
előzápfognoun
  1. bicuspid
   USA: baɪ·kʌ'spʌ·d UK: baɪkʌspɪd
előzéknoun
  1. end-paper
   UK: endpeɪpə
előzékenyadj
  1. urbane
   USA: əː·beɪ'n UK: əːbeɪn
  1. thoughtful
   USA: θɔː'tfʌ·l UK: θɔːtfəl
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. obliging
   USA: ʌ·blaɪ'ʤɪ·ŋ UK: əblaɪʤɪŋ
  1. engaging
   USA: e·ngeɪ'ʤɪ·ŋ UK: ɪngeɪʤɪŋ
  1. courteous
   USA: kəː'tiː·ʌ·s UK: kəːtɪəs
  1. considerate
   USA: kʌ·nsɪ'dəː·ʌ·t UK: kənsɪdərət
  1. compliant
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·nt UK: kəmplaɪənt
  1. complaisant
   USA: kʌ·mpleɪ'sʌ·nt UK: kəmpleɪzənt
  1. complacent
   USA: kʌ·mpleɪ'sʌ·nt UK: kəmpleɪsənt
  1. attentive
   USA: ʌ·te'ntɪ·v UK: ətentɪv
  1. affable
   USA: æ'fʌ·bʌ·l UK: æfəbl
  1. accommodating
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"tɪ·ŋ UK: əkɔmədeɪtɪŋ
előzékenyenadv
  1. thoughtfully
   USA: θɔː'tfʌ·liː· UK: θɔːtfəliː
  1. obligingly
   USA: ʌ·blaɪ'ʤɪ·ŋliː· UK: əblaɪʤɪŋliː
  1. courteously
   UK: kəːtɪəsliː
  1. accommodatingly
   UK: əkɔmədeɪtɪŋliː
előzékeny/nyájasadj
  1. affable
   USA: æ'fʌ·bʌ·l UK: æfəbl
előzékenységnoun
  1. urbanity
   UK: əːbænɪtiː
  1. thoughtfulness
   USA: θɔː'tfʌ·lnʌ·s UK: θɔːtfəlnəs
  1. good nature
   USA: gʌ·d neɪ'tʃəː· UK: gʊd neɪtʃər
  1. courtesy
   USA: kəː'tʌ·siː· UK: kəːtəsiː
  1. consideration
   USA: kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kənsɪdəreɪʃn
  1. compliance
   USA: kʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: kəmplaɪəns
  1. complaisance
   UK: kəmpleɪzəns
  1. affability
   UK: æfəbɪlɪtiː
előzékeny vkivel szembenv
  1. show sy attention
   USA: ʃoʊ' saɪ' ʌ·te'nʃʌ·n
előzéklapnoun
  1. flyleaf, flyleaves
   UK: flaɪliːf flaɪliːvz
  1. fly-leaf
   UK: flaɪliːf
előzésnoun
  1. overtaking
   USA: oʊ'vəː·teɪ"kɪ·ŋ UK: oʊvəteɪkɪŋ
előzési szándékexp
  1. intention to overtake
   USA: ɪ"nte'ntʃʌ·n tʌ· oʊ'vəː·teɪ"k UK: ɪntenʃn tuː oʊvəteɪk
előzetesadj
  1. prior
   USA: praɪ'əː· UK: praɪər
  1. previous
   USA: priː'viː·ʌ·s UK: priːvɪəs
  1. preliminary
   USA: priː·lɪ'mʌ·ne"riː· UK: prɪlɪmɪnəriː
  1. precursory
   UK: priːkəːsəriː
  1. forehand
   USA: fɔː'rhæ"nd UK: fɔrɪd
  1. anticipatory
   USA: æ·ntɪ'sʌ·pʌ·tɔː"riː· UK: æntɪsɪpeɪtəriː
  1. advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
  1. Kaptak előzetes információt a miniszterelnök látogatásáról.
    1. They received advance information about the Prime Minister's visit.
előzetes bejelentés nélkülexp
  1. at short notice
   USA: æ't ʃɔː'rt noʊ'tʌ·s UK: ət ʃɔːt noʊtɪs
előzeteseknoun
előzetes elrendezésnoun
  1. pre-arrangement
   UK: priːəreɪnʤmənt
előzetesenadv
  1. previously
   USA: priː'viː·ʌ·sliː· UK: priːvɪəsliː
  1. in advance
   USA: ɪ'n ʌ·dvæ'ns UK: ɪn ədvɑns
  1. beforehand
   USA: bʌ·fɔː'rhæ"nd UK: bɪfɔːhænd
  1. advance / in -
   USA: ʌ·dvæ'ns ɪ'n UK: ədvɑns ɪn
előzetesen bejelenti magátv
  1. make an appointment with sy
   USA: meɪ'k ʌ·n ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt wʌ·ð saɪ'
  1. fix an appointment with sy
   USA: fɪ'ks ʌ·n ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt wʌ·ð saɪ'
előzetesen jelentkezőadj
  1. premonitory
   USA: prʌ·mʌ'nʌ·təː·iː· UK: prɪmɔnɪtəriː
előzetes értesítésnoun
  1. warning
   USA: wɔː'rnɪ·ŋ UK: wɔːnɪŋ
előzetes évközi jelentésnoun
  1. interim report
   USA: ɪ'nəː·ʌ·m rʌ·pɔː'rt UK: ɪntərɪm rɪpɔːt
Report or add missing word to a dictionary...