COVID-19 Fight
eleven3
  1. vivid
   USA: vɪ'vʌ·d UK: vɪvɪd
  1. vivacious
   USA: vʌ·veɪ'ʃʌ·s UK: vɪveɪʃəs
  1. 6.3 vital
   USA: vaɪ'tʌ·l UK: vaɪtl
  1. spruce
   USA: spruː's UK: spruːs
  1. snappy
   USA: snæ'piː· UK: snæpiː
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. A tanárok szerint ő az egyik legokosabb diák az osztályban.
    1. Teachers say she is one of the smartest children in the class.
  1. 1.2 rattling
   USA: ræ'tʌ·lɪ·ŋ UK: rætlɪŋ
  1. racy
   USA: reɪ'siː· UK: reɪsiː
  1. quick
   USA: kwɪ'k UK: kwɪk
  1. picturesque
   USA: pɪ'ktʃəː·e·sk UK: pɪktʃəresk
  1. perky
   USA: pəː'kiː· UK: pəːkiː
  1. mettled
   UK: metld
  1. 6.3 mercurial
   USA: məː·kyʊ'riː·ʌ·l UK: məːkjʊərɪəl
  1. living
   USA: lɪ'vɪ·ŋ UK: lɪvɪŋ
  1. lively
   USA: laɪ'vliː· UK: laɪvliː
  1. 1.2 live
   USA: lɪ'v UK: lɪv
  1. 1.1 kinetic
   USA: kʌ·ne'tɪ·k UK: kɪnetɪk
  1. effervescent
   USA: e"fəː·ve'sʌ·nt UK: efəvesnt
  1. crisp
   USA: krɪ'sp UK: krɪsp
  1. brisk
   USA: brɪ'sk UK: brɪsk
  1. bobbish
   UK: bɔbɪʃ
  1. animated
   USA: æ'nʌ·meɪ"tʌ·d UK: ænɪmeɪtɪd
  1. alive
   USA: ʌ·laɪ'v UK: əlaɪv
eleven emlékezetben élő13
  1. within living memory
   USA: wɪ"θɪ'n lɪ'vɪ·ŋ me'məː·iː· UK: wɪðiːn lɪvɪŋ meməriː
eleven erő1
  1. 6 snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. living force
   USA: lɪ'vɪ·ŋ fɔː'rs UK: lɪvɪŋ fɔːs
eleven eszű3
  1. quick of understanding
   USA: kwɪ'k ʌ·v ʌ"ndəː·stæ'ndɪ·ŋ UK: kwɪk ɔv ʌndəstændɪŋ
  1. 6.3 mercurial
   USA: məː·kyʊ'riː·ʌ·l UK: məːkjʊərɪəl
eleven eszű gyermek13
  1. quick child
   USA: kwɪ'k tʃaɪ'ld UK: kwɪk tʃaɪld
eleven hús4
  1. quick
   USA: kwɪ'k UK: kwɪk
eleven lépkedés1
  1. lilt
   USA: lɪ'lt UK: lɪlt
eleven munka13
  1. living labour
   USA: lɪ'vɪ·ŋ leɪ'bəː· UK: lɪvɪŋ leɪbər
eleven ész13
  1. quick wits
   USA: kwɪ'k wɪ'ts UK: kwɪk wɪts
  1. quick mind
   USA: kwɪ'k maɪ'nd UK: kwɪk maɪnd
eleven ütemű skót tánc1
  1. reel
   USA: riː'l UK: riːl
elevenbe vágó3
  1. 6.3|2.1 6.3|2.1 poignant
   USA: pɔɪ'nyʌ·nt UK: pɔɪnjənt
  1. acrid
   USA: æ'krʌ·d UK: ækrɪd
elevenen4
  1. vividly
   USA: vɪ'vʌ·dliː· UK: vɪvɪdliː
  1. briskly
   USA: brɪ'skliː· UK: brɪskliː
  1. animatedly
   UK: ænɪmeɪtɪdliː
elevenjére tapint13
  1. touch to the quick
   USA: tʌ'tʃ tʌ· ðiː· kwɪ'k UK: tʌtʃ tuː ðiː kwɪk
  1. cut to the quick
   USA: kʌ't tʌ· ðiː· kwɪ'k UK: kʌt tuː ðiː kwɪk
elevenjére tapint vkinek2
  1. sting sy to the quick
   USA: stɪ'ŋ saɪ' tʌ· ðiː· kwɪ'k
elevenszülő3
  1. viviparous
   USA: vaɪ·vɪ'pəː·ʌ·s UK: vɪvɪpərəs
elevenség1
  1. vividness
   USA: vɪ'vʌ·dnʌ·s UK: vɪvɪdnəs
  1. vivacity
   UK: vɪvæsɪtiː
  1. vivaciousness
   UK: vɪveɪʃəsnəs
  1. 6 snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. pep
   USA: pe'p UK: pep
  1. go
   USA: goʊ' UK: goʊ
  1. 1.2 6 get-up
   UK: getʌp
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. 1.2 buoyancy
   USA: bɔɪ'ʌ·nsiː· UK: bɔɪənsiː
  1. briskness
   UK: brɪsknes
  1. animation
   USA: æ"nʌ·meɪ'ʃʌ·n UK: ænɪmeɪʃn
elevenébe vág13
  1. sting sy to the quick
   USA: stɪ'ŋ saɪ' tʌ· ðiː· kwɪ'k
  1. cut sy to the quick
   USA: kʌ't saɪ' tʌ· ðiː· kwɪ'k
elevenére tapint vkinek2
  1. cut sy to the quick
   USA: kʌ't saɪ' tʌ· ðiː· kwɪ'k
elevenére tapintó3
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
elevenít2
  1. animate
   USA: æ'nʌ·meɪ"t UK: ænɪmeɪt
Report or add missing word to a dictionary...