COVID-19 Fight
10 matches in 4 dictionaries. Details
elhalóadj
  1. swooning
   USA: swuː'nɪ·ŋ UK: swuːnɪŋ
  1. figurative faint
   USA: feɪ'nt UK: feɪnt
  1. decaying
   USA: dʌ·keɪ'ɪ·ŋ UK: dɪkeɪɪŋ
elhalóanadv
  1. swooningly
   UK: swuːnɪŋliː
elhaló hangexp
  1. dim sound
   USA: dɪ'm saʊ'nd UK: dɪm saʊnd
elhaló hangonexp
  1. in a dying voice
   USA: ɪ'n eɪ' daɪ'ɪ·ŋ vɔɪ's UK: ɪn eɪ daɪɪŋ vɔɪs
elhalóadj
  1. figurative sterbend
   'ʃtɛɐbənt
elhaló (átv.)adj
  1. sterbend
   'ʃtɛɐbənt
elhalóundef
 1. hang
  1. sospirevole
   sospirévole
 2. hang
  1. literary moriente
 3. hang
 4. hang
  1. flebile
   flébile
 5. hang
  1. fievole
   fiévole
 6. hang
elhalóadj
  1. debole
   débole
  1. old literary debile
elhaló hangonundef
elhalóundef
Report or add missing word to a dictionary...