COVID-19 Fight
19 matches in 6 dictionaries. Details
elhamarkodottadj
  1. thoughtless
   USA: θɔː'tlʌ·s UK: θɔːtləs
  1. silly
   USA: sɪ'liː· UK: sɪliː
  1. rash
   USA: ræ'ʃ UK: ræʃ
  1. premature
   USA: priː"mʌ·tʃʊ'r UK: premətjʊər
  1. precipitate
   USA: prʌ·sɪ'pʌ·teɪ"t UK: prɪsɪpɪteɪt
  1. incautious
   UK: ɪnkɔːʃəs
  1. impetuous
   USA: ɪ"mpe'tʃwʌ·s UK: ɪmpetʃʊəs
  1. hasty
   USA: heɪ'stiː· UK: heɪstiː
elhamarkodottanadv
  1. rashly
   UK: ræʃliː
  1. precipitately
   UK: prɪsɪpɪtətliː
  1. impetuously
   UK: ɪmpetʃʊəsliː
  1. headfirst
   USA: he'dfəː'st UK: hedfəːst
  1. hastily
   USA: heɪ'stʌ·liː· UK: heɪstɪliː
elhamarkodott következtetéseket von leexp
  1. rush to conclusions
   USA: rʌ'ʃ tʌ· kʌ·nkluː'ʒʌ·nz UK: rʌʃ tuː kənkluːʒnz
elhamarkodottságnoun
  1. rashness
   UK: ræʃnəs
  1. impetuosity
   UK: ɪmpetʃʊɔsɪtiː
gondatlanság, elhamarkodottságnoun
  1. thoughtlessness
   UK: θɔːtləsnəs
elhamarkodottságnoun
  1. e Gedankenlosigkeit
   1. genitiveForm:
   2. Gedankenlosigkeit
elhamarkodottnoun
elhamarkodottadj
elhamarkodottan ítélundef
elhamarkodott ítéletundef
elhamarkodott következtetésundef
elkapkodott / elhamarkodott dologundef
kemény, elhamarkodott ítéletnoun
elhamarkodottundef
  1. elhamarkodott döntés
elhamarkodottságundef
elhamarkodott tett/cselekedetundef
elhamarkodottságnoun
Report or add missing word to a dictionary...