COVID-19 Fight
19 matches in 7 dictionaries. Details
elhomályosítexp
  1. throw into the shade
   USA: θroʊ' ɪ"ntʌ· ðiː· ʃeɪ'd UK: θroʊ ɪntuː ðiː ʃeɪd
  1. throw in the shade
   USA: θroʊ' ɪ'n ðiː· ʃeɪ'd UK: θroʊ ɪn ðiː ʃeɪd
  1. tarnish
   USA: tɔ'rnɪ"ʃ UK: tɑnɪʃ
  1. put into the shade
   USA: pʊ't ɪ"ntʌ· ðiː· ʃeɪ'd UK: pʊt ɪntuː ðiː ʃeɪd
  1. put in the shade
   USA: pʊ't ɪ'n ðiː· ʃeɪ'd UK: pʊt ɪn ðiː ʃeɪd
  1. figurative overshadow
   USA: oʊ'vəː·ʃæ'doʊ· UK: oʊvəʃædoʊ
  1. obscure
   USA: ʌ·bskyʊ'r UK: əbskjʊər
  1. obfuscate
   USA: ɔ'bfʌ·skeɪ"t UK: ɔbfəskeɪt
  1. efface
   USA: ʌ·feɪ's UK: ɪfeɪs
  1. eclipse
   USA: iː·klɪ'ps UK: ɪklɪps
  1. dim
   USA: dɪ'm UK: dɪm
  1. darken
   USA: dɔ'rkʌ·n UK: dɑkən
  1. chill
   USA: tʃɪ'l UK: tʃɪl
  1. blur
   USA: bləː' UK: bləːr
  1. bemuse
   USA: bʌ·myuː'z UK: bɪmjuːz
  1. bedim
   UK: bɪdɪm
  1. becloud
   UK: bɪklaʊd
elhomályosításnoun
  1. obfuscation
   USA: ɔ"bfʌ·skeɪ'ʃʌ·n UK: ɔbfʌskeɪʃən
  1. blurring
   USA: bləː'ɪ·ŋ UK: bləːrɪŋ
  1. literary adumbration
   UK: ædʌmbreɪʃən
elhomályosítatlanadj
  1. undimmed
   UK: ʌndɪmd
elhomályosítottv
  1. outshone
   USA: aʊ·tʃoʊ'n UK: aʊtʃɔn
elhomályosít vmitv
elhomályosítv
elhomályosítundef
  1. figurative gen literary ottenebrare
  1. figurative gen oscurare
  1. figurative gen literary onnubilare
  1. figurative literary ombrare
  1. figurative gen offuscare
  1. figurative gen literary obnubilare
  1. figurative gen eclissare
  1. figurative gen old vernac ecclissare
  1. figurative gen literary old attenebrare
elhomályosítv
elhomályosítja a látástundef
elhomályosítottundef
  1. figurative gen literary obnubilato
elhomályosítottadj
  1. figurative literary ombrato
elhomályosítundef
  1. vkinek értelmét elhomályosítja
    1. -ава разсъдъка [на
  2. a gaztett elhomályosította dicsőségét
    1. престъплението -и слава му
(el)homályosítv
elméjében elhomályosítundef
elhomályosítv
elhomályosítv
Report or add missing word to a dictionary...