COVID-19 Fight
79 matches in 9 dictionaries. Details
elkapv
  1. snatch
   USA: snæ'tʃ UK: snætʃ
  1. snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. nail
   USA: neɪ'l UK: neɪl
  1. slang nab
   USA: næ'b UK: næb
  1. slang US gaff
   USA: gæ'f UK: gæf
  1. informal collar
   USA: kɔ'ləː· UK: kɔlər
  1. catch up
   USA: kæ'tʃ ʌ'p UK: kætʃ ʌp
  1. bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
elkapásnoun
  1. catch
   USA: kæ'tʃ UK: kætʃ
elkapatv
  1. conceit
   USA: kʌ·nsiː't UK: kənsiːt
elkapatta vmiexp
elkap (betegséget)v
  1. get
   USA: gɪ't UK: get
elkapkodv
  1. informal slap-dash
   USA: slæ'pdæ"ʃ UK: slæpdæʃ
elkapkod (árut)v
  1. snap up
   USA: snæ'p ʌ'p UK: snæp ʌp
elkapkod, felvásárol; felkap,felcsipv
  1. snap up
   USA: snæ'p ʌ'p UK: snæp ʌp
elkap (megfázást)v
  1. go down with (a cold)
   USA: goʊ' daʊ'n wʌ·ð eɪ' koʊ'ld UK: goʊ daʊn wɪð eɪ koʊld
elkaptalak!exp
  1. gotcha!
   USA: gɔ'tʃʌ·
(betegséget) elkapexp
hirtelen elkapv
  1. snatch
   USA: snæ'tʃ UK: snætʃ
megragad, elragad, elkapnoun
  1. grab
   USA: græ'b UK: græb
a siker elkapattaexp
  1. success has turned his head
   USA: sʌ·kse's hʌ·z təː'nd hʌ·z he'd UK: səkses hæz təːnd hɪz hed
elfog, megfog, elkap, elcsipexp
  1. catch , caught , caught
   USA: kæ'tʃ kɔ't kɔ't UK: kætʃ kɔːt kɔːt
felfog, megért; megragad, elkapnoun
  1. grasp
   USA: græ'sp UK: grɑsp
rudacskával dobott és elkapott karikanoun
  1. grace hoops
   USA: greɪ's huː'ps UK: greɪs huːps
elkápráztatv
  1. informal fascinate
   USA: fæ'sʌ·neɪ"t UK: fæsɪneɪt
  1. dazzle
   USA: dæ'zʌ·l UK: dæzl
elkápráztatásnoun
Report or add missing word to a dictionary...