COVID-19 Fight
ellátásnoun
  1. tending
   USA: te'ndɪ·ŋ UK: tendɪŋ
  1. informal tack
   USA: tæ'k UK: tæk
  1. sustenance
   USA: sʌ'stʌ·nʌ·ns UK: sʌstɪnəns
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. Az EU minden szükséges intézkedést megtesz az Unión belüli energiaellátás biztonságának garantálására.
    1. The EU takes all necessary measures to ensure the security of energy supply in the Union.
  1. supplies
   USA: sʌ·plaɪ'z UK: səplaɪz
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. provisioning
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nɪ·ŋ UK: prəvɪʒnɪŋ
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
  1. fare
   USA: fe'r UK: feər
  1. cheer
   USA: tʃɪ'r UK: tʃɪər
  1. catering
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ UK: keɪtərɪŋ
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
  1. alimentation
   UK: ælɪmenteɪʃən
  1. accommodations
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·nz UK: əkɔmədeɪʃnz
ellátás, ellátmánynoun
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
ellátás költségenoun
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
ellátás védőbevonattalv
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
ellátásról gondoskodó cégnoun
  1. caterer
   USA: keɪ'təː·əː· UK: keɪtərər
orvosi ellátásexp
  1. medical attendance
   USA: me'dʌ·kʌ·l ʌ·te'ndʌ·ns UK: medɪkl ətendəns
oxigénnel ellátásnoun
  1. ventilation
   USA: ve"nʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ventɪleɪʃn
teljes ellátásnoun
  1. full board
   USA: fʊ'l bɔː'rd UK: fʊl bɔːd
beosztással való ellátásnoun
  1. scaling
   USA: skeɪ'lɪ·ŋ UK: skeɪlɪŋ
lakás és ellátásexp
  1. board and lodging
   USA: bɔː'rd ʌ·nd lɔ'ʤɪ·ŋ UK: bɔːd ənd lɔʤɪŋ
  1. bed and board
   USA: be'd ʌ·nd bɔː'rd UK: bed ənd bɔːd
műszerekkel való ellátásnoun
 1. med
  1. instrumentation
   USA: ɪ"nstrʌ·me"nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪnstrʊmenteɪʃn
villamos töltéssel ellátásnoun
  1. figurative electrification
   USA: ʌ·le"ktrʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪlektrɪfɪkeɪʃn
lakást és ellátást ad vkinekv
  1. give bed and board to sy
   USA: gɪ'v be'd ʌ·nd bɔː'rd tʌ· saɪ'
kibuc (olyan település és közösség, ahol ellátásért dolgoznak, de részei lesznek egy közösségnek)noun
  1. kibbutz
   USA: kɪ"bʊ'ts UK: kɪbʊts
Report or add missing word to a dictionary...