72 matches in 9 dictionaries. Details
ellenség(es)1
  1. enemy
   USA: e'nʌ·miː· UK: enəmiː
ellenséges3
  1. malignant
   USA: mʌ·lɪ'gnʌ·nt UK: məlɪgnənt
  1. malevolent
   USA: mʌ·le'vʌ·lʌ·nt UK: məlevəlnt
  1. inimical
   USA: ɪ"nɪ'mɪ·kʌ·l UK: ɪnɪmɪkl
  1. hostile
   USA: hɔ·staɪ'l UK: hɔstaɪl
  1. belligerent
   USA: bʌ·lɪ'ʤəː·ʌ·nt UK: bɪlɪʤərənt
  1. antagonistic
   USA: æ·ntæ"gʌ·nɪ'stɪ·k UK: æntægənɪstɪk
  1. adverse
   USA: ʌ·dvəː's UK: ædvəːs
ellenséges állambeli külföldi13
  1. alien enemy
   USA: eɪ'liː·ʌ·n e'nʌ·miː· UK: eɪljən enəmiː
ellenségesen4
  1. belligerently
   UK: bɪlɪʤərəntliː
  1. adversely
   USA: æ·dvəː'sliː· UK: ædvəːsliː
ellenségesen méreget2
  1. glare at sy
   USA: gle'r æ't saɪ'
ellenséges érzelem1
  1. hostility
   USA: hɔ·stɪ'lʌ·tiː· UK: hɔstɪlɪtiː
ellenséges érzület1
  1. antagonism
   USA: æ·ntæ'gʌ·nɪ"zʌ·m UK: æntægənɪzəm
ellenséges érzületű3
  1. hostile
   USA: hɔ·staɪ'l UK: hɔstaɪl
ellenségeskedés1
  1. quarrel
   USA: kwɔː'rʌ·l UK: kwɔrəl
  1. feud
   USA: fyuː'd UK: fjuːd
  1. enmity
   USA: e'nmʌ·tiː· UK: enmɪtiː
  1. animosity
   USA: æ"nʌ·mɔ'sʌ·tiː· UK: ænɪmɔsɪtiː
ellenségeskedésben vkivel13
  1. at feud with sy
   USA: æ't fyuː'd wʌ·ð saɪ'
ellenségeskedések1
  1. hostilities
   USA: hɔ·stɪ'lʌ·tiː·z UK: hɔstɪlɪtɪz
ellenséges külföldi13
  1. alien enemy
   USA: eɪ'liː·ʌ·n e'nʌ·miː· UK: eɪljən enəmiː
ellenséges magatatás1
  1. belligerence
   USA: bʌ·lɪ'ʤəː·ʌ·ns UK: bɪlɪʤərəns
ellenségesség1
  1. malignity
   UK: məlɪgnɪtiː
  1. malignancy
   USA: mʌ·lɪ'gnʌ·nsiː· UK: məlɪgnənsiː
  1. belligerency
   UK: bɪlɪʤərənsiː
ellenséges viselkedés1
  1. belligerence
   USA: bʌ·lɪ'ʤəː·ʌ·ns UK: bɪlɪʤərəns
ellenséges viszony1
  1. hostility
   USA: hɔ·stɪ'lʌ·tiː· UK: hɔstɪlɪtiː
ellenséges viszonyban van2
  1. be at feud with sy
   USA: biː· æ't fyuː'd wʌ·ð saɪ'
  1. be at enmity with sy
   USA: biː· æ't e'nmʌ·tiː· wʌ·ð saɪ'
nem ellenséges3
burkolt ellenségeskedés13
  1. veiled hostility
   USA: veɪ'ld hɔ·stɪ'lʌ·tiː· UK: veɪld hɔstɪlɪtiː
halálos ellenségeskedés13
  1. death feud
   USA: de'θ fyuː'd UK: deθ fjuːd
  1. deadly feud
   USA: de'dliː· fyuː'd UK: dedliː fjuːd
  1. blood feud
   USA: blʌ'd fyuː'd UK: blʌd fjuːd
Report or add missing word to a dictionary...