COVID-19 Fight
elmerülv
  1. submerge
   USA: sʌ·bməː'ʤ UK: səbməːʤ
  1. slump
   USA: slʌ'mp UK: slʌmp
  1. settle
   USA: se'tʌ·l UK: setl
 1. naut
  1. settle down
   USA: se'tʌ·l daʊ'n UK: setl daʊn
  1. merge
   USA: məː'ʤ UK: məːʤ
  1. go under
   USA: goʊ' ʌ'ndəː· UK: goʊ ʌndər
 2. naut
  1. founder
   USA: faʊ'ndəː· UK: faʊndər
  1. dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
elmerül a csodálatábanv
  1. be lost in admiration
   USA: biː· lɔː'st ɪ'n æ"dməː·eɪ'ʃʌ·n UK: biː lɔst ɪn ædməreɪʃn
elmerül a hullámsírbanv
  1. find a watery grave
   USA: faɪ'nd eɪ' wɔː'təː·iː· greɪ'v UK: faɪnd eɪ wɔːtəriː greɪv
elmerül a sárbanv
  1. mire
   USA: maɪ'əː· UK: maɪər
elmerül vminek a csodálatábanv
  1. be lost in admiration
   USA: biː· lɔː'st ɪ'n æ"dməː·eɪ'ʃʌ·n UK: biː lɔst ɪn ædməreɪʃn
elmerültadj
  1. sunken
   USA: sʌ'ŋkʌ·n UK: sʌŋkən
  1. submerged
   USA: sʌ·bməː'ʤd UK: səbməːʤd
  1. rapt
   USA: ræ'pt UK: ræpt
  1. absorbed
   USA: ʌ·bzɔː'rbd UK: əbsɔːbd
elmerülveadv
elmerülésnoun
  1. submersion
   USA: sʌ·bməː'ʒʌ·n UK: səbmɪʃn
  1. submergence
   USA: sʌ·bməː'ʤʌ·ns UK: səbməːʤəns
  1. engrossment
   UK: ɪngroʊsmənt
  1. absorption
   USA: ʌ·bsɔː'rpʃʌ·n UK: əbsɔːpʃn
gondolataiban elmerülveexp
  1. lost in thought
   USA: lɔː'st ɪ'n θɔː't UK: lɔst ɪn θɔːt
gondolatben elmerülveexp
  1. lost in thought
   USA: lɔː'st ɪ'n θɔː't UK: lɔst ɪn θɔːt
a hajó nyomban elmerült a csatorna közepénexp
  1. she sank bunk in the middle of the channel
   USA: ʃiː' sæ'ŋk bʌ'ŋk ɪ'n ðiː· mɪ'dʌ·l ʌ·v ðiː· tʃæ'nʌ·l UK: ʃiː sæŋk bʌŋk ɪn ðiː mɪdl ɔv ðiː tʃænl
Report or add missing word to a dictionary...