COVID-19 Fight
73 matches in 9 dictionaries. Details
elnéz2
  1. pass by
   USA: pæ's baɪ' UK: pɑs baɪ
  1. pardon
   USA: pɔ'rdʌ·n UK: pɑdn
  1. overlook
   USA: oʊ'vəː·lʊ"k UK: oʊvəlʊk
  1. excuse
   USA: ɪ·kskyuː'z UK: ɪkskjuːz
  1. countenance
   USA: kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kaʊntɪnəns
  1. connive
   USA: kʌ·naɪ'v UK: kənaɪv
  1. condone
   USA: kʌ·ndoʊ'n UK: kəndoʊn
elnéz a feje fölött13
  1. look through one's fingers at
   USA: lʊ'k θruː' wʌ'nz fɪ'ŋgəː·z æ't UK: lʊk θruː wʌnz fɪŋgəz ət
elnézés1
  1. tolerance
   USA: tɔ'ləː·ʌ·ns UK: tɔlərəns
  1. oversight
   USA: oʊ'vəː·saɪ"t UK: oʊvəsaɪt
  1. long-suffering
   UK: lɔŋsʌfərɪŋ
  1. lenity
   UK: lenɪtiː
  1. leniency
   USA: liː'nyʌ·nsiː· UK: liːnɪənsiː
  1. indulgence
   USA: ɪ"ndʌ'lʤʌ·ns UK: ɪndʌlʤəns
  1. inadvertence
   USA: ɪ"næ·dvəː'tʌ·ns UK: ɪnədvəːtəns
  1. forbearance
   USA: fɔː·rbe'rʌ·ns UK: fɔːbeərəns
  1. connivance
   USA: kʌ·naɪ'vʌ·ns UK: kənaɪvəns
  1. clemency
   USA: kle'mʌ·nsiː· UK: klemənsiː
elnézésből4
  1. inadvertently
   USA: ɪ"næ·dvəː'tʌ·ntliː· UK: ɪnədvəːtəntliː
elnézést13
  1. excuse me
   USA: ɪ·kskyuː'z miː' UK: ɪkskjuːz miː
elnézést.13
  1. excuse me.
   USA: ɪ·kskyuː'z miː' UK: ɪkskjuːz miː
elnézést, amiért megvárakoztattam13
  1. sorry to have kept you waiting
   USA: sɔ'riː· tʌ· hæ'v kæ'pt yuː' weɪ'tɪ·ŋ UK: sɔriː tuː hæv kept juː weɪtɪŋ
elnézést a rendetlenségért13
  1. sorry about the mess
   USA: sɔ'riː· ʌ·baʊ't ðiː· me's UK: sɔriː əbaʊt ðiː mes
elnézést kér2
  1. apologise
   UK: əpɔləndeɪz
elnézést kérő3
  1. apologetic
   USA: ʌ·pɔ"lʌ·ʤe'tɪ·k UK: əpɔləʤetɪk
elnézést kér vkitől2
  1. apologize to sy
   USA: ʌ·pɔ'lʌ·ʤaɪ"z tʌ· saɪ'
elnéz,felmegy vkihez,meglátogat vkit13
elnézhető3
  1. venial
   UK: viːnɪəl
elnéző3
  1. permissive
   USA: pəː·mɪ'sɪ·v UK: pəmɪsɪv
  1. long-suffering
   UK: lɔŋsʌfərɪŋ
  1. lenient
   USA: liː'nyʌ·nt UK: liːnɪənt
  1. indulgent
   USA: ɪ"ndʌ'lʤʌ·nt UK: ɪndʌlʤənt
  1. gracious
   USA: greɪ'ʃʌ·s UK: greɪʃəs
  1. forgiving
   USA: fɔː·rgɪ'vɪ·ŋ UK: fəgɪvɪŋ
  1. forbearing
   UK: fɔːbeərɪŋ
  1. Clement
   USA: kle'mʌ·nt UK: klemənt
  1. bear with
   USA: be'r wʌ·ð UK: beər wɪð
elnéző férj13
  1. accommodating husband
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"tɪ·ŋ hʌ'zbʌ·nd UK: əkɔmədeɪtɪŋ hʌzbənd
elnéző jóindulat1
  1. forgiveness
   USA: fɔː·rgɪ'vnʌ·s UK: fəgɪvnəs
elnéző vkivel szemben2
elnéz vmi felett2
elnéz vmit2
  1. overlook
   USA: oʊ'vəː·lʊ"k UK: oʊvəlʊk
  1. condone
   USA: kʌ·ndoʊ'n UK: kəndoʊn
túlságos elnézés1
  1. partiality
   USA: pɔ"rʃiː·æ'lʌ·tiː· UK: pɑʃɪælɪtiː
Report or add missing word to a dictionary...