COVID-19 Fight
eltávozikv
  1. go off
   USA: goʊ' ɔː'f UK: goʊ ɔf
  1. get off
   USA: gɪ't ɔː'f UK: get ɔf
  1. get away
   USA: gɪ't ʌ·weɪ' UK: get əweɪ
  1. depart
   USA: dʌ·pɔ'rt UK: dɪpɑt
  1. depart
   USA: dʌ·pɔ'rt UK: dɪpɑt
  1. informal clear off
   USA: klɪ'r ɔː'f UK: klɪər ɔf
  1. bow out
   USA: boʊ' aʊ't UK: boʊ aʊt
  1. be off
   USA: biː· ɔː'f UK: biː ɔf
lassan eltávozikexp
óvatosan eltávozikexp
fogja magát és eltávozikexp
  1. shake the dust off one's feet
   USA: ʃeɪ'k ðiː· dʌ'st ɔː'f wʌ'nz fiː't UK: ʃeɪk ðiː dʌst ɔf wʌnz fiːt
Report or add missing word to a dictionary...