COVID-19 Fight
eltüntetv
  1. take away
   USA: teɪ'k ʌ·weɪ' UK: teɪk əweɪ
  1. secrete
   USA: sɪ·kriː't UK: sɪkriːt
  1. remove
   USA: riː·muː'v UK: rɪmuːv
  1. conjure away
   USA: kɔ'nʤəː· ʌ·weɪ' UK: kənʤʊə əweɪ
  1. charm away
   USA: tʃɔ'rm ʌ·weɪ' UK: tʃɑm əweɪ
  1. abolish
   USA: ʌ·bɔ'lɪ"ʃ UK: əbɔlɪʃ
eltünteti maga után az árulkodó nyomokatv
  1. cover up one's tracks
   USA: kʌ'vəː· ʌ'p wʌ'nz træ'ks UK: kʌvər ʌp wʌnz træks
megcsupaszit, eltüntet, kiüritexp
egy-kettőre eltüntet vkitv
  1. spirit sy away
   USA: spɪ'rʌ·t saɪ' ʌ·weɪ'
(láb)nyomát eltüntetiv
  1. cover one's tracks
   USA: kʌ'vəː· wʌ'nz træ'ks UK: kʌvər wʌnz træks
nyomát eltüntetiv
  1. cover one's tracks
   USA: kʌ'vəː· wʌ'nz træ'ks UK: kʌvər wʌnz træks
tetoválás nyomainak eltüntetésenoun
Report or add missing word to a dictionary...