COVID-19 Fight
11 matches in 7 dictionaries. Details
elválásnoun
  1. separation
   USA: se"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: sepəreɪʃn
  1. parting
   USA: pɔ'rtɪ·ŋ UK: pɑtɪŋ
  1. informal divorce
   USA: dɪ·vɔː'rs UK: dɪvɔːs
  1. detachment
   USA: diː·tæ'tʃmʌ·nt UK: dɪtætʃmənt
elválás okozta fájdalomnoun
  1. wrench
   USA: re'ntʃ UK: rentʃ
ágytól-asztaltól való elválásexp
  1. separation from bed and board
   USA: se"pəː·eɪ'ʃʌ·n fəː·m be'd ʌ·nd bɔː'rd UK: sepəreɪʃn frɔm bed ənd bɔːd
elválásnoun
  1. e Scheidung
   'ʃaɪdʊŋ
  1. old e Scheide
   'ʃaɪdə
   1. pluralForm:
   2. Scheiden
   1. genitiveForm:
   2. Scheide
  1. r Abschied
   'apʃiːt
   1. pluralForm:
   2. Abschiede
   1. genitiveForm:
   2. Abschiedes
   3. Abschieds
  1. r Abgang
   1. genitiveForm:
   2. Abganges
   3. Abgangs
elválásnoun
elválásundef
elválásundef
 1. hivatalosan
  1. literary divorzo
 2. hivatalosan
  1. divorzio
   divórzio
  1. literary distaccamento
elválás vkitőlundef
Report or add missing word to a dictionary...