COVID-19 Fight
494 matches in 13 dictionaries. Details
embernoun
  1. slang wallah
   UK: wɔlə
  1. walla
   USA: wɔː'lʌ· UK: wɔlə
  1. soul
   USA: soʊ'l UK: soʊl
  1. person
   USA: pəː'sʌ·n UK: pəːsn
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. mortal
   USA: mɔː'rtʌ·l UK: mɔːtl
  1. man
   USA: mæ'n UK: mæn
  1. Ember embernek farkasa.
    1. Man is a wolf to man.
  2. Ahány ember, annyi vélemény.
    1. So many men, so many opinions.
    1. So many men/heads, so many minds/wits.
  1. man, men
   USA: mæ'n me'n UK: mæn men
  1. informal fellow
   USA: fe'loʊ· UK: feloʊ
  1. informal body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
  1. offensive slang bleeder
   UK: bliːdər
emberáradatnoun
  1. billow
   USA: bɪ'loʊ· UK: bɪloʊ
emberbarátnoun
  1. philanthropist
   USA: fʌ·læ'nθrʌ·pʌ·st UK: fɪlænθrəpɪst
  1. altruist
   UK: æltruːɪst
emberbarátiadj
  1. philanthropic
   USA: fɪ"lʌ·nθrɔ'pɪ·k UK: fɪlənθrɔpɪk
  1. humanitarian
   USA: yuː"mæ"nʌ·te'riː·ʌ·n UK: hjuːmænɪteərɪən
  1. altruistic
   USA: ɔː"ltruː·ɪ'stɪ·k UK: æltruːɪstɪk
emberbarátiságnoun
  1. philanthropy
   USA: fʌ·læ'nθrʌ·piː· UK: fɪlænθrəpiː
embercentrikusadj
  1. anthropocentric
   USA: æ"nθrʌ·pʌ·se'ntrɪ·k
embereknoun
  1. people
   USA: piː'pʌ·l UK: piːpl
  1. rare menfolk
   UK: menfoʊk
  1. men
   USA: me'n UK: men
  1. folk
   USA: foʊ'k UK: foʊk
emberére akadv
  1. meet one's master
   USA: miː't wʌ'nz mæ'stəː· UK: miːt wʌnz mɑstər
emberére akadtexp
  1. he met his equal
   USA: hiː' me't hʌ·z iː'kwʌ·l UK: hiː met hɪz iːkwəl
emberevésnoun
  1. cannibalism
   USA: kæ'nʌ·bʌ·lɪ"zʌ·m UK: kænɪbəlɪzəm
emberevőadj
  1. cannibalistic
   UK: kænɪbəllɪstɪk
  1. cannibal
   USA: kæ'nʌ·bʌ·l UK: kænɪbəl
emberfelettiadj
  1. superhuman
   USA: suː"pəː·hyuː'mʌ·n UK: suːpəhjuːmən
  1. huge
   USA: yuː'ʤ UK: hjuːʤ
  1. heroical
   UK: hɪroʊɪkəl
  1. heroic
   USA: hɪ·roʊ'ɪ·k UK: hɪroʊɪk
emberfölöttiadj
  1. superhuman
   USA: suː"pəː·hyuː'mʌ·n UK: suːpəhjuːmən
embergyűlöletnoun
  1. misanthropy
   UK: mɪsænθrəpiː
embergyűlölőnoun
  1. misanthropical
   UK: mɪzənθrɔpɪkəl
  1. misanthropic
   UK: mɪsnθrɔpɪk
  1. misanthrope
   USA: mɪ'sʌ·nθroʊ"p UK: mɪzənθroʊp
emberiadj
  1. human
   USA: yuː'mʌ·n UK: hjuːmən
emberienadv
  1. humanely
   USA: hyuː·meɪ'nliː· UK: hjuːmeɪnliː
emberiességnoun
  1. humanity
   USA: yuː·mæ'nʌ·tiː·z UK: hjuːmænɪtiː
emberiségnoun
  1. mankind
   USA: mæ'nkaɪ'nd UK: mænkaɪnd
  1. humanity
   USA: yuː·mæ'nʌ·tiː·z UK: hjuːmænɪtiː
emberkenoun
  1. informal wisp
   USA: wɪ'sp UK: wɪsp
Report or add missing word to a dictionary...