COVID-19 Fight
endearv trans v USA: e·ndiː'r UK: ɪndɪər
endear oneself toexp USA: e·ndiː'r wʌ"nse'lf tʌ· UK: ɪndɪər wʌnself tuː
endear oneself to syv USA: e·ndiː'r wʌ"nse'lf tʌ· saɪ'
endearingadj USA: e·ndiː'rɪ·ŋ UK: ɪndɪərɪŋ
endearinglyadv UK: ɪndɪərɪŋliː
endearmentnoun USA: e·ndɪ'rmʌ·nt UK: ɪndɪəmənt
Report or add missing word to a dictionary...