COVID-19 Fight
12 matches in 7 dictionaries. Details
ennél a pontnálexp
  1. at this point
   USA: æ't ðʌ·s pɔɪ'nt UK: ət ðɪs pɔɪnt
ennélfogvaadv
  1. literary thus
   USA: ðʌ's UK: ðʌs
  1. hence
   USA: he'ns UK: hens
ennél4
  1. dabei
   da'baɪ
  1. mithin
   mɪt'hɪn
  1. daher
   da'heːɐ
ennélfogvaadv
ennélfogvaconj
ennélfogva4
  1. 6.3 quinci
még ennél is egyszerűbb
ennélfogvaadv
Report or add missing word to a dictionary...