32 matches in 7 dictionaries. Details
erély1
  1. vigour
   UK: vɪgər
  1. vigor
   USA: vɪ'gəː· UK: viːgoʊər
  1. 6.4 vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
  1. stamina
   USA: stæ'mʌ·nʌ· UK: stæmɪnə
  1. 6 snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. forcefulness
   USA: fɔː'rsfʌ·lnʌ·s UK: fɔːsfəlnəs
erélyes3
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. 3.3 forceful
   USA: fɔː'rsfʌ·l UK: fɔːsfəl
  1. energetic
   USA: e"nəː·ʤe'tɪ·k UK: enəʤetɪk
erélyes ember1
  1. goer
   USA: goʊ'əː· UK: goʊə
erélyesen4
  1. strenuously
   USA: stre'nyuː·ʌ·sliː· UK: strenjʊəsliː
  1. imperiously
   UK: ɪmpɪərɪəsliː
  1. forcefully
   USA: fɔː'rsfʌ·liː· UK: fɔːsfəliː
erélyesen lép fel13
  1. take a strong line
   USA: teɪ'k eɪ' strɔː'ŋ laɪ'n UK: teɪk eɪ strɔŋ laɪn
erélyesség1
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
erélytelen3
  1. tame
   USA: teɪ'm UK: teɪm
  1. nerveless
   UK: nəːvləs
  1. 5 feckless
   USA: fe'klʌ·s UK: feklɪs
  1. 1.2 boneless
   USA: boʊ'nlʌ·s UK: boʊnlɪs
erélytelenség1
  1. laxity
   USA: læ'ksʌ·tiː· UK: læksɪtiː
erélytelenül4
  1. bonelessly
   UK: boʊnləsliː
csírázási erély (növ)13
  1. germinating power
   UK: ʤəːmɪneɪtɪŋ paʊər
erély1
  1. e Energie
   enɛɐ'giː
   1. pluralForm:
   2. Energieen
   3. Energiei
   1. genitiveForm:
   2. Energie
erélyes3
erélytelen3
  1. schwach
   'ʃvax
erélynoun
erélyességnoun
  1. figurative n virilité
  1. figurative n poigne
erélytelenadj
erélytelenadj
 1. ember
  1. literary veule
erélytelenségnoun
 1. erkölcsi
  1. n veulerie
   literary
erélytelenségnoun
Report or add missing word to a dictionary...