32 matches in 7 dictionaries. Details
erélynoun
  1. vigour
   UK: vɪgər
  1. vigor
   USA: vɪ'gəː· UK: viːgoʊər
  1. Sh vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
  1. stamina
   USA: stæ'mʌ·nʌ· UK: stæmɪnə
  1. US snap
   USA: snæ'p UK: snæp
  1. forcefulness
   USA: fɔː'rsfʌ·lnʌ·s UK: fɔːsfəlnəs
erélyesadj
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. literary forceful
   USA: fɔː'rsfʌ·l UK: fɔːsfəl
  1. energetic
   USA: e"nəː·ʤe'tɪ·k UK: enəʤetɪk
erélyes embernoun
  1. goer
   USA: goʊ'əː· UK: goʊə
erélyesenadv
  1. strenuously
   USA: stre'nyuː·ʌ·sliː· UK: strenjʊəsliː
  1. imperiously
   UK: ɪmpɪərɪəsliː
  1. forcefully
   USA: fɔː'rsfʌ·liː· UK: fɔːsfəliː
erélyesen lép felexp
  1. take a strong line
   USA: teɪ'k eɪ' strɔː'ŋ laɪ'n UK: teɪk eɪ strɔŋ laɪn
erélyességnoun
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
erélytelenadj
  1. tame
   USA: teɪ'm UK: teɪm
  1. nerveless
   UK: nəːvləs
  1. Scot feckless
   USA: fe'klʌ·s UK: feklɪs
  1. informal boneless
   USA: boʊ'nlʌ·s UK: boʊnlɪs
erélytelenségnoun
  1. laxity
   USA: læ'ksʌ·tiː· UK: læksɪtiː
erélytelenüladv
  1. bonelessly
   UK: boʊnləsliː
csírázási erély (növ)exp
  1. germinating power
   UK: ʤəːmɪneɪtɪŋ paʊər
erélynoun
  1. e Energie
   enɛɐ'giː
   1. pluralForm:
   2. Energieen
   3. Energiei
   1. genitiveForm:
   2. Energie
erélyesadj
erélytelenadj
  1. schwach
   'ʃvax
erélynoun
erélyességnoun
  1. figurative f virilité
  1. figurative f poigne
erélytelenadj
erélytelenadj
 1. ember
  1. literary veule
erélytelenségnoun
 1. erkölcsi
  1. f veulerie
   literary
erélytelenségnoun
Report or add missing word to a dictionary...